Rekrutacja on-line

Typy monografii

Monografia naukowa, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych;

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Do monografii można zaliczyć skrypty i podręczniki akademickie, jeśli spełniają powyższe wymogi.

Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników, wznowień monografii naukowych.

Monografia wybitna – podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana: 1) nagroda Prezesa Rady Ministrów 2) nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej 3) nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk 4) nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk 5) nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 6) prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego 7) prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Przez rozdział w monografii naukowej należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy, hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeśli spełniają wymogi:

  • stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
  • przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
  • były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
  • są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy) – z wyłączeniem map;

Definicja monografii obowiązująca w latach 2011 – 2016 (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – Dz. U. 2012 nr 0, poz. 877 – § 8.1 p. 2, 4)

 

Monografia naukowa, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komenta­rze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi za­bytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji