Rekrutacja on-line

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zawsze stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się ponadto ogólnie przyjętymi zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu stanowcze przeciwdziałanie zabronionym praktykom publikacyjnym. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kieruje się wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE), a procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i można zapoznać się z nią tutaj.

Autorów zainteresowanych wydaniem publikacji w Wydawnictwie Naukowym WSPiA prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy Autora z Wydawnictwem (zamieszczonymi tutaj oraz w autorskim zgłoszeniu propozycji wydawniczej - dostępnym w plikach do pobrania).

 

 

Dane do kontaktu:  Wydawnictwa WSPiA , ul. Bułgarska 55, bud. C, pok. C8, 60-320 Poznań, tel. 61 646 03 97, wydawnictwo@wspia.pl

 

Zgłoszenie po dokładnym wypełnieniu należy złożyć w Wydawnictwie oraz przesłać w dokumencie programu Word na adres wydawnictwo@wspia.pl

 

Pobierz załączniki

 

Zasady współpracy Autora z Wydawnictwem i wskazówki techniczne dla autorów zamierzających opublikować swoje prace w Wydawnictwie Naukowym WSPiA

I. Ogólne zasady współpracy z Autorem

II. Co należy dostarczyć do Wydawnictwa przed rozpoczęciem prac redakcyjnych?

III. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

IV. Spotkania z Autorem podczas pracy nad książką

V. Ogólne wskazówki dla Redaktora Naukowego pracy zbiorowej

VI. Dane kontaktowe

 

I. Ogólne zasady współpracy z Autorem

Niezbędnym krokiem, który musi podjąć Autor zainteresowany opublikowaniem jego dzieła, jest złożenie w Wydawnictwie bądź w wniosku wydawniczego –można go otrzymać w siedzibie Wydawnictwa, na stronie Internetowej Wydawnictwa lub poprzez pocztę mailową. W przypadku monografii wieloautorskich, osobą, która powinna wypełnić taki wniosek i kontaktować się z Wydawnictwem w kwestiach dotyczących książki, jest Redaktor naukowy. Publikacja umieszczana jest w planie wydawniczym po zatwierdzeniu przez Władze Uczelni wniosku wydawniczego oraz dostarczeniu przez Autora (lub Redaktora) kompletu materiałów (lub określeniu przez niego terminu ich złożenia). Po rozpoczęciu prac nad książką szczegółowe kwestie jej dotyczące omawiane będą na indywidualnych spotkaniach. Opracowania ukazujące się w wydawnictwie obowiązkowo poddawane są recenzji naukowej. Czas oczekiwania na wydanie publikacji wynosi ok. pół roku (może on ulegać zmianom w zależności od zawartości planu wydawniczego).

 

II. Co należy dostarczyć do Wydawnictwa przed rozpoczęciem prac redakcyjnych?

Ostateczna i kompletna wersja pracy powinna być złożona w postaci:

 • dwustronnego wydruku komputerowego
 • oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (opisana nazwiskiem, tytułem i datą płyta CD lub flashdrive)
 • Układ materiałów w dziele składanym do wydania:
 • strona tytułowa (autor, tytuł, ew. redaktor naukowy w dziele zbiorowym lub czasopiśmie naukowym)
 • strona redakcyjna (komitet redakcyjny czasopisma)
 • spis treści (uwzględniający także wszystkie materiały uzupełniające, w tym streszczenie i indeksy)
 • wykaz skrótów
 • wstęp/przedmowa
 • tekst główny wraz z przypisami (oraz materiałami ilustracyjnymi, z podaniem dokładnej lokalizacji w tekście, jeśli nie zostały wcześniej wkomponowane we właściwe miejsca)
 • aneks
 • przypisy i bibliografia (opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i konsekwentnie stosować wybrany sposób zapisu; patrz: załącznik z przykładowymi zapisami przypisów i bibliografii)
 • słownik terminów
 • indeksy (jeśli sporządzić je ma Wydawnictwo, Autor udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy merytorycznej)
 • wykaz ilustracji, tabel itp.
 • streszczenie (w wersji angielskiej i/lub polskiej)

 

III. Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa

1. Wymagania dotyczące wersji elektronicznej tekstu oraz wydruku komputerowego:

 • cała praca w jednym pliku (nazwa pliku powinna zawierać nazwisko autora/redaktora oraz tytuł pracy)
 • materiał ilustracyjny (zdjęcia, wykresy, schematy, tabele) zamieszczone w stosownych miejscach w tekście głównym oraz dodatkowo w oddzielnych plikach
 • wszystkie tytuły i śródtytuły czcionką pogrubioną w osobnych wierszach
 • przypisy z odnośnikami w indeksie górnym (wprowadzonymi automatycznie, z użyciem odpowiedniej funkcji programu Word)
 • w przypadku prac wieloautorskich lub zbiorowych wszystkie teksty ujednolicone do jednej wersji programu Word
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron; w pracach zbiorowych dopuszcza się wykonanie ciągłej numeracji na wydruku pismem odręcznym pliki tekstowe w formacie rtf lub doc (Word 2010 lub wyższy, ponadto fonty specjalne)
 • czcionka 12-punktowa Times New Roman, z interlinią 1,5 wiersza
 • marginesy 2,5 cm
 • wydruk jedno- lub dwustronny na papierze formatu A4

2. Materiały ilustracyjne winny mieć dobrą jakość oraz ujednoliconą formę i opisy:

 • fotografie w osobnych plikach w formacie JPG lub TIFF (o rozdzielczości co najmniej 300 dpi) lub w postaci oryginałów dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanów
 • wykresy przygotowane w programie Microsoft Word lub Microsoft Excel (jeśli w trakcie prac redakcyjnych muszą być poddane dodatkowej obróbce)
 • rysunki w postaci wektorowej przygotowane i przekazane w formacie EPS lub AI
 • jeżeli ze względów finansowych materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej (mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, powinien być tak przygotowany przez Autora , aby był wystarczająco czytelny w druku czarno-białym.

Praca składana do wydania po poprawkach porecenzyjnych winna zawierać także notkę informacyjną, która zamieszczona zostanie w zapowiedziach wydawniczych oraz na stronie www.

 

IV. Spotkania z Autorem podczas pracy nad książką

Po zaaprobowaniu pracy do wydania Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redakcją oraz wykonanie korekty autorskiej.

Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę ze strony Wydawnictwa oraz wykonanie korekty autorskiej. Liczba spotkań jest ustalana indywidualnie, w zależności od charakteru i objętości publikacji oraz staranności jej przygotowania przez autora i zgodności z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie.

1. Na spotkaniach z Autorem (lub Redaktorem) omawia się kwestie związane z:

  • terminarzem prac wydawniczych,
  • adjustacją i redakcją wykonaną w wydawnictwie,
  • uwagami i sugestiami recenzenta,
  • formatem, okładką i opracowaniem graficznym książki,
  • ewentualnymi brakami lub nieścisłościami,
  • umową wydawniczą i honorarium,
  • egzemplarzami promocyjnymi i dystrybucją.

2. Korekta autorska.

Obowiązkiem Autora lub Redaktora książki jest dokonanie korekty autorskiej. Pozwala ona wyeliminować błędy niezauważone  wcześniej lub powstałe podczas prac redakcyjnych. Na tym etapie dopuszcza się uzasadnione merytorycznie drobne uzupełnienia lub uszczuplenia fragmentów książki, o ile poprawki te nie naruszają zasadniczego układu tekstu. Dokonywanie większych zmian na ogół wpływa na termin i koszt wydania pracy. W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom).

Wydawnictwo  dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu. Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez żadnych poprawek.

Po składzie i korekcie Autor (lub Redaktor) otrzymuje do zatwierdzenia wydruki próbne książki i okładki.  Powinien skontrolować szczególnie układ  książki, okładkę i stronę redakcyjną. Po podpisaniu publikacji do druku oraz złożeniu przez Autora podpisu na stronach tytułowych i stronie redakcyjnej oraz na okładce, żadne zmiany nie są już możliwe.

 

V. Ogólne wskazówki dla Redaktora naukowego pracy zbiorowej

Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się od momentu dostarczenia do Wydawnictwa KOMPLETU materiałów z naniesionymi po pozytywnej recenzji poprawkami

Redaktor naukowy:

 • przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe
 • dostarcza do Wydawnictwa umowy z Autorami poszczególnych tekstów w publikacji (plik do pobrania na stronie Wydawnictwa w zakładce DLA AUTORÓW)
 • weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia); artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń)
 • przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg serii) streszczenia obcojęzyczne lub abstrakty w jęz. angielskim do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów)
 • przygotowuje notki informacyjne o książce i/lub autorach
 • podczas procesu wydawniczego współpracuje z redakcją w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między Autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

Redaktor naukowy zobowiązany jest do przekazania autorom teksty do korekty autorskiej.

 

VI. Dane kontaktowe

Wydawnictwo Naukowe WSPiAul. Bułgarska 55, bud. C, pok. 8

60-320 Poznań e-mail: wydawnictwo@wspia.pl;

http://wspia.pl/z-zycia-uczelni/wydawnictwo/

 

Przykładowe zapisy przypisów i bibliografii

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji