Rekrutacja on-line

Procedura recenzji

PROCEDURA RECENZYJNA

 

Jako wydawca publikacji naukowych WSPiA prowadzi działalność wydawniczą zgodnie przyjętymi standardami wydawniczymi oraz obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Wydawnictwo Naukowe WSPiA stosuje standardy etyczne zalecane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) i opracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE).

 

Procedura recenzji monografii

 

Dobór i wyznaczanie recenzenta

1) Recenzentem publikacji jest wyznaczany przez Radę Wydawniczą samodzielny pracownik nauki (dr habilitowany lub profesor tytularny) posiadający uznany dorobek w dziedzinie, w ramach której znajduje się problematyka książki.

2) Recenzent książki zatrudniony jest w ośrodku naukowym w Polsce lub za granicą – innym, niż ten, który reprezentuje autor książki, wyjątkiem może być sytuacja, kiedy grono specjalistów w dziedzinie recenzowanej pracy jest bardzo wąskie.

3) W przypadku prac o charakterze interdyscyplinarnym wyznaczonych jest przynajmniej dwóch recenzentów.

4) Autor książki nie ma wpływu na dobór i wyznaczanie recenzenta.

5) Recenzent i autor książki nie mogą pozostawać ze sobą w bliskich relacjach zawodowych lub osobistych – wykluczony jest jakikolwiek tzw. „konflikt interesów”.

6) Recenzent i autor nie mogą być współautorami powstałej wcześniej publikacji, ani współredaktorami tej samej pracy zbiorowej.

7) W przypadku monografii habilitacyjnych lub monografii profesorskich recenzentem nie może być promotor rozprawy doktorskiej autora.

 

Pobierz formularz recenzji – plik do pobrania FORMULARZ RECENZJI.DOC

 

Zalecenia dla recenzentów

1) Recenzent, na podstawie przedstawionych informacji o autorze i tekście, podejmuje decyzję o recenzowaniu monografii, uwzględniając swoje kompetencje merytoryczne i termin sporządzenia recenzji.

2) Wyznaczony recenzent powinien zawiadomić Wydawnictwo Naukowe WSPiA o jakimkolwiek tzw. „konflikcie interesów” i zrezygnować w takim przypadku z wykonania recenzji.

3) Uznanie przez recenzenta, iż praca nie spełnia kryteriów akademickości i nie kwalifikuje się do druku nie powinno w żadnym przypadku skutkować rezygnacją z wykonania recenzji – w takim przypadku powinien on przygotować dobrze uzasadnioną recenzję z konkluzją negatywną.

4) Recenzja musi mieć formę pisemną i nie może stanowić jedynie opisu recenzowanej pracy, lecz jej pogłębioną i dobrze uzasadnioną ocenę wraz z jednoznaczną konkluzją.

5) W przypadku postulowania wprowadzenia zmian do recenzowanej książki recenzent może wnioskować o uzyskanie wglądu w jej zmienioną wersję, aby podjąć ostateczną decyzję w kwestii rekomendowania jej do druku i wyrażenia zgody na zamieszczenie swojego nazwiska w książce jako recenzenta.

6) Recenzenta obowiązuje zasada poufności, nie może on konsultować treści swojej recenzji, a także w żaden sposób upowszechniać jej treści.

 

Zalecenia dla Autora

1) Po wyznaczeniu przez Wydawnictwo recenzenta autor nie ma prawa wnioskować o jego zmianę.

2) Autor nie ma prawa wnioskowania o zmianę recenzenta po otrzymaniu tekstu recenzji.

3) Autor musi pisemnie ustosunkować się do treści recenzji.

4) Autor powinien poprawić tekst zgodnie z uwagami recenzenta lub pisemnie wyjaśnić, dlaczego nie zamierza uwzględnić danej uwagi. Recenzent otrzymuje do wglądu treść odpowiedzi autora.

 

 

 

Procedura recenzji w czasopiśmie naukowym

 

Etap 1

Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego bądź/i naczelnego czasopisma) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką oraz spełnienia wymogów formalny (m.in. objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (o wkładzie autora/autorów). Autor/zy jest/są zobowiązany/i do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma. Stosowne oświadczenia dostępne są w dziale: wskazówki dla autorów – oświadczenia.

Pozytywna ocena w I etapie skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.

 

Etap 2

Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji, recenzentem może być pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji. Recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawnione. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów za poprzednie lata zamieszczona jest również na stronie internetowej czasopisma.

 

Etap 3

Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje. Recenzję uznaje się za negatywną przede wszystkim, gdy niedostateczny jest poziom merytoryczny artykułu, tytuł opracowania całkowicie nie odpowiada jego treści; treść opracowania nie dotyczy zagadnień związanych z tematyką zeszytu naukowego oraz wybór źródeł nie jest właściwy i aktualny.

W razie otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca.

 

 

Inne zasady ogólne

1) Nieprzyjmowane są recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej.

2) W przypadku braku rekomendacji do druku – po wprowadzeniu przez autora postulowanych przez recenzenta zmian, praca zostaje ponownie skierowana do recenzenta w celu przedstawienia przez niego ostatecznej opinii dotyczącej wydania książki.

3) Wydawnictwo archiwizuje zarówno recenzje, jak i odpowiedzi autora.

4) Recenzje sporządzane są na podstawie stosownych formalnych umów z recenzentami.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji