Rekrutacja on-line

Wydawnictwa

(twarda)
Autor: Collective monograph
Wydano: Poznań 2020
Ilość stron: 382

The monograph deals with theoretical and conceptual, methodological and practical aspects of innovative development of national economies based on the cluster approach. Based on the generalisation of the world and European experience, the strategic role o...

(miękka)
Autor: Karl Jaspers
Wydano: Poznań 2014
Ilość stron: 224

Niniejsza książka stanowi niezwykle ważny przyczynek do antropologii filozoficznej; zawiera pouczające kompendium wiedzy na temat ludzkiej psychiki, zwłaszcza w przypadkach jej odstępstw od normy; porusza ważny i niezwykle interesujący problem zbieżności,...

( spiralna)
Autor: Jakub T. Białachowski, Jadwiga M. Kowalewska
Wydano: Poznań 2014
Ilość stron: 272

Na rynku wydawniczym funkcjonuje wiele książek dotyczących kinezyterapii, większość z nich zawiera jednak wyłącznie wiedzę teoretyczną, zauważa się natomiast brak publikacji przydatnej w bezpośredniej pracy z pacjentem, służącej jako praktyczny poradnik, ...

(twarda)
Autor: Roland Meighan
Wydano: Poznań 2014
Ilość stron: 184

[...] Porównywanie systemów wychowania stanowi nader pozytywny wkład do debaty nad współczesnym, niesatysfakcjonującym przecież stanem naszej edukacji. Wskazuje ona drogę ku czemuś, co jest znacznie lepsze dla naszych dzieci i całego społeczeństwa aniżeli...

(twarda)
Autor: Bolesław Andrzejewski, Zofia Moros-Pałys (red.)
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 334

In dem Band werden die Ergebnisse des ersten Kongresses der Internationalen Sprachunion Deutsch (ISPRUD) präsentiert. Er enthält die überarbeiteten Referate der Tagung (September 2012 in Poznań / Polen) zum Thema: Deutschland: Erbe und Gegenwart.Auf dem K...

(miękka)
Autor: Rafał Wojciechowski (red.)
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 178

Ze wstępu dra Rafała Wojciechowskiego Mediacja i arbitraż stanowią dwa podstawowe sposoby rozwiązywania sporów, alternatywę wobec ich rozstrzygania przez sądownictwo państwowe. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu zarówno naukowców, jak i praktyków, w ostatni...

(miękka)
Autor: Małgorzata Cywińska (red.)
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 192

Ze wstępu Redaktor naukowej tomu W literaturze pedeutologicznej wśród analizowanych problemów związanych z nauczycielem znajdujemy rozważania dotyczące funkcji zawodowych nauczycieli, ich kształcenia, pojmowania roli zawodowej nauczyciela i dylematów zwią...

(miękka)
Autor: Andrzej Malinowski
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 168

Ze wstępu autora, prof. zw. dra hab. Andrzeja Malinowskiego W wykształceniu pedagogów niezbędna jest pewna wiedza biologiczna i medyczna odnosząca się do ontogenezy człowieka, zwłaszcza rozwoju dzieci i młodzieży. […] W zasadzie wszystkie te elementy możn...

(twara)
Autor: Ewa Szuber-Bednarz (red.)
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 196

O książce Budowanie partnerstwa w nowoczesnym społeczeństwie ma coraz większe znaczenie dla wzajemnego rozwoju i współpracy. Szczególne znaczenie ma to w społeczeństwie informacyjnym. Projekt realizowany w ramach współpracy Wyższej Szkoły Pedagogiki i Adm...

(miękka)
Autor: Joanna Kuriańska-Wołoszyn, Leonard Nowak
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 386

O książce W dwudziestoleciu międzywojennym gimnastyka w swoich założeniach pozostała jednym ze środków ogólnego wychowania fizycznego, spełniając ważną rolę w kształtowaniu prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz w utrzymaniu sprawności lu...

(miękka)
Autor: Katarzyna Grott, Maciej Szostak
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 272

Z recenzji Even though I have read and appreciated some previous articles and books by both the authors, the latest one on the subject of incest is in my opinion nothing short of astonishing. The range of the documentation, but fi rst of all the accurate ...

(miękka)
Autor: Maciej Szostak (red.)
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 412

Z recenzji Ever since ancient times cults, with their religious faith and “chosen way of life”, have generated debates, negative feelings, hatred even. As intricate and puzzling as the people who create and adhere to them, it is the social phenomena origi...

(miękka)
Autor: Jerzy Rotko
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 298

O książce Uchwalenie w dniu 23 października 2000 r. dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej stanowi przełomowy moment w rozwoju europejskiego prawa wodnego. Leżąca u jej...

(twarda)
Autor: Monika Wolting (red.)
Wydano: Poznań 2013
Ilość stron: 410

In diesem Band werden Strömungen und Trends präsentiert, die das Bild der deutschen Literatur in den mehr als 20 Jahren geprägt haben. Die Verfasser der Texte suchen Antwort auf die Frage: Sind die Vereinigungseuphorie, die Vereinigungsenttäuschung die os...

(miękka)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2012
Ilość stron: 328

Ze wstępu Autora Troska o właściwą jakość kształcenia i wychowania wymaga, żeby w pierwszym rzędzie nadać należytą rangę formacji nauczycieli. Dlatego stajemy wobec konieczności reformy w systemie kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli – ja...

(miękka)
Autor: Marcin Białas
Wydano: Poznań 2012
Ilość stron: 314

Ze wstępu Autora Wielość opracowań z zakresu pedagogiki, wskazująca na niewątpliwy postęp tej dziedziny naukowej i jej otwartość na nowość, niesie ze sobą także niebezpieczeństwo synkretyzmu. Współistnienie nierzadko sprzecznych poglądów na wychowanie, od...

(miękka)
Autor: Andrzej Nowakowski
Wydano: Poznań 2012
Ilość stron: 254

O książce Kontrola oraz, w mniejszym zakresie, nadzór są pojęciami, którymi posługiwało i w dalszym ciągu posługuje się ustawodawstwo spółdzielcze w tekstach wszystkich polskich ustaw spółdzielczych, począwszy od ustawy z 1920 r., aż do obecnie obowiązują...

(miękka)
Autor: Henryk Semrau
Wydano: Poznań 2012
Ilość stron: 172

Ze wstępu Autora O pobycie, trwaniu i przetrwaniu polskich oficerów w niemieckiej niewoli w oflagach podczas II wojny światowej różni autorzy pisywali „różnie”. [...] Sprawa przetrwania niemieckiej niewoli wojennej nie była ani łatwa, ani prosta. Okresy g...

( miękka ze skrzydłami)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2012
Ilość stron: 362

Ze wstępu Autora W Górach Krzemienieckich nigdy nie czułem się samotnie. Gdy zabrakło fizycznej obecności rodziców i krewnych, one zostały ze mną. Obcowanie z górami domowymi, podziwianie ich niewysłowionego piękna było dla mnie czymś wyjątkowym i tajemni...

(miękka)
Autor: Piotr Dominik Nowak
Wydano: Poznań 2012
Ilość stron: 72

Ze wstępu Zamówienia publiczne to średnio ponad 110 mld zł wydawanych w Polsce rocznie i około 300 000 opublikowanych postępowań w skali kraju […]. Z uwagi na wielkości oraz ilość zawieranych umów, zamówienia publiczne tworzą sporą część rynku usług i dos...

(miękka)
Autor: Ewa Koprowiak
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 162

Ze wstępu Historia wychowania odgrywa w kształceniu przyszłych pedagogów rolę niebagatelną, umożliwia bowiem zarówno poznanie przeszłości, jak i zrozumienie historycznych uwarunkowań współczesnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych. Już starożytni docenia...

(miękka)
Autor: Piotr Grochowski, Piotr Żurek
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 90

Ze wstępu Obecne czasy nie sprzyjają niesieniu pomocy potrzebującym. Ciągły pośpiech i skupianie uwagi tylko na sobie to czynniki utrudniające dostrzeganie sytuacji, w których ludzkie życie może być zagrożone. Poza tym ponoszenie odpowiedzialności za czyn...

(miękka)
Autor: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki (red.)
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 164

Ze wstępu Monografia obejmuje zestaw recenzowanych prac naukowych z dziedziny fizjoterapii, zawierających wiedzę o teoretycznych i praktycznych metodach usprawniania pacjentów z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu.W pierwszej części monografii, gromadzącej...

(miękka)
Autor: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki (eds.)
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 164

Preface This monograph contains peer-reviewed papers on physiotherapy, covering theoretical and practical methods of rehabilitation of patients with different locomotor dysfunctions.The first part of the monograph covers theoretical papers which present d...

(miękka)
Autor: Hanna Krauze-Sikorska i Kinga Kuszak (red.)
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 340

Ze wstępu Autorek Oddajemy do rąk Czytelników drugie, poszerzone wydanie wieloautorskiej monografii pt. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Profilaktyka – diagnoza – terapia. Składamy je do druku...

(miękka)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 332

Ze wstępu Autora Problematyka dotycząca nauczyciela akademickiego w systemie kształcenia, dokształcania i doskonalenia jest w naszym systemie edukacji pomijana, praktycznie nieobecna. Szczególnej troski wymaga zwrócenie uwagi na jego kompetencje. Dbałość ...

(miękka)
Autor: Ewa Szuber-Bednarz i Gerard Kucharski (red.)
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 288

Ze wstępu W dobie nieustannie dokonujących się przemian cywilizacyjnych doniosłą rolę odgrywają organy państwa. Szczególnego znaczenia nabierają one w stosunkach międzynarodowych. Zagadnienie misji dyplomatycznych stanowi domenę tak prawa międzynarodowego...

(miękka)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 422

Ze wstępu Autora W naukach o edukacji odczuwa się nadal ukąszenie postmodernizmu. Skutkiem jego jest odrzucenie pojmowanej uniwersalnie prawdy, negowanie realności w rzeczywistości, zamazywanie związków przyczynowych między zdarzeniami, kontestowanie i pr...

(miękka)
Autor: Antoni Feluś
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 244

Ze wstępu Autora Wydanie pierwsze niniejszej publikacji, zatytułowane Identyfikacja kryminalistyczna na podstawie języka pisanego, do którego powstania w znacznej mierze przyczynił się ówczesny dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Aleksander ...

(miękka)
Autor: Adam Jacyna-Onyszkiewicz, Adam Wesołowsk
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 82

( miękka)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 296

Ze wstępu Autora Wśród zawartych w niniejszej publikacji opracowań, Czytelnik natrafić może na powtarzające się wątki dotyczące poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co robić, żeby kształcić w uniwersytecie mądrzej, nowocześniej, pełniej, jaśniej, lepiej, s...

(miękka)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2011
Ilość stron: 412

Ze wstępu do wydania drugiego Wśród szczególnie ważnych wartości, zwłaszcza rozpatrywanych z pozycji dopełniających się związków edukacji, wychowania fizycznego, krajoznawstwa, turystyki, rekreacji, sportu oraz pedagogiki i nauk o kulturze fizycznej, cora...

(miękka)
Autor: Wiesław H. Trzeciak (red.)
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 116

Ze wstępu prof. dr hab. Jerzego Bowszyca Monografia Przydatki skóry obejmuje pięć opracowań i przedstawia morfologię, fizjologię i fizjopatologię przydatków skóry z odniesieniami do chorób ogólnorozwojowych, a także do najczęściej występujących chorób skó...

(miękka)
Autor: Andrzej Malinowski
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 104

Promocja! Przy zakupie obydwu tomów cena łączna wynosi 31 zł! Ze wstępu autora, prof. zw. dra hab. Andrzeja Malinowskiego Repetytorium z anatomii jest zwięzłym przeglądem podstawowych struktur budowy ciała ludzkiego. Obecnie anatomia stanowi znaczącą pods...

(książeczka tekturowa)
Autor:
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 7

(miękka)
Autor: Dorota Czura-Kalinowska (red.)
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 136

Ze wstępu dr Doroty Czura-Kalinowskiej Publikacja jest zbiorem nadesłanych artykułów z zakresu problematyki mediacji i arbitrażu. Kolejność prezentowanych zagadnień nie jest przypadkowa, a wynika z przyjętego założenia, iż rozważania dotyczące polubownych...

(miękka)
Autor: Antonio D’Andrea
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 110

Z adopcją dziecka jest jak z wybieraniem się w podróż: by osiągnąć sukces, trzeba poświęcić czas na przygotowania. W procesie adopcji czasem tym jest „czas oczekiwania” — okres, który rozpoczyna się od podjęcia decyzji przez parę małżeńską i trwa do spotk...

(miękka ze skrzydłami)
Autor: Leonard Nowak
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 302

Z recenzji prof. zw. dr hab. Bernarda WoltmannaDzieje polonijnej kultury fizycznej, formalnie zapoczątkowane utworzeniem pierwszych gniazd sokolich w Chicago (USA) w 1887 r. i niewiele później w Europie (Odessa 1888 r., Berlin 1889 r.), posiadają w rodzim...

(miękka)
Autor: Hanna Krauze-Sikorska i Kinga Kuszak
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 344

Ze wstępu Autorek Opublikowany w 1972 roku Raport Faure'a Uczyć się, aby być, zarysowując program edukacyjny oparty na idei "człowieka integralnego", stanowiącego jedność intelektualną, emocjonalną, moralną, podkreślał zaufanie do twórczego potencjału każ...

(miękka)
Autor: Andrzej Malinowski
Wydano: Poznań 2010
Ilość stron: 134

Ze wstępu autora, prof. zw. dra hab. Andrzeja Malinowskiego Repetytorium z anatomii jest zwięzłym przeglądem podstawowych struktur budowy ciała ludzkiego. Obecnie anatomia stanowi znaczącą podstawę kształcenia nie tylko lekarzy, biologów (zwłaszcza antrop...

(miękka)
Autor: Karol Kiczka (red.)
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 312

Ze wstępu prof. UWr dra hab. Karola Kiczki Tematyka administracji publicznej jest od dawna – podstawowym i trwałym – obszarem zainteresowania przynależnym do nauk prawnych: zwłaszcza nauki prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Powyższe ma za...

( miękka)
Autor: Kazimierz Denek
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 408

Z recenzji prof. UAM dra hab. Jana Grzesiaka […] Problematyka książki wkracza na szeroki i atrakcyjny, ale zarazem wieloaspektowy obszar życia każdego człowieka. Czyniąc rozważania o edukacji szkolnej i pozaszkolnej Autor książki nie pominął istotnych ele...

( miękka)
Autor: Hanna Krauss i Przemysław Sosnowski (red.)
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 424

Od Autorów Szanowni Państwo! Niniejszy skrypt, dedykowany w szczególności Studentom licencjackich kierunków medycznych, stanowi kompendium informacji niezbędnych do zrozumienia podstawowych, a przez to szczególnie istotnych zjawisk fizjologicznych odpowie...

(miękka)
Autor: Dorota Czura-Kalinowska (red.)
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 308

Ze wstępu dr Doroty Czura-Kalinowskiej Publikacja ta jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z polubownym rozstrzyganiem sporów, których Autorzy, nie tylko uznani teoretycy, ale i praktycy, prezentują problematykę mediacji i arbitrażu, ...

(miękka)
Autor: Leonard Nowak
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 82

Ze wstępu prof. Leonarda Nowaka Renesans jest epoką, w której wielorakość powiązań łączących wychowanie fizyczne z wszystkimi innymi dziedzinami życia występuje szczególnie wyraźnie.Podstawowym zjawiskiem Renesansu w dziedzinie wychowania fizycznego jest ...

(twarda)
Autor: Janusz Atlas, Janusz Musiał
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 152

Ze wstępu Autorów Publikacja, która trafia do rąk Czytelników, pisana była bez ambicji naukowych, chociaż w naukowej oficynie wydawniczej ukazała się drukiem. Jest to opowieść o pewnym szczególnym, jedynym tego rodzaju miejscu na mapie, przedstawianym z p...

(miękka)
Autor: Jerzy Matynia (oprac.)
Wydano: Poznań 2009
Ilość stron: 205

Ze wstępu Na miejsce swoich studiów wybrali Państwo Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, której motywem przewodnim jest zawołanie homines hominibus (ludzie ludziom). Pragnę serdecznie powitać Państwa w gronie społeczności akademickiej ucze...

(miękka)
Autor: Hanna Krauze-Sikorska i Kinga Kuszak (red.)
Wydano: Poznań 2008
Ilość stron: 243

Ze wstępu Autorek Praca ta jest wynikiem studiów, przemyśleń i analiz autorów, którzy z różnych perspektyw, przez pryzmat własnych doświadczeń ujmują zagadnienia rozwoju oraz wspomagania i wspierania dziecka o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyj...

(miękka)
Autor: Janusz Gnitecki
Wydano: Poznań 2006
Ilość stron: 222

Z recenzji prof. zw. dra hab. Stanisława Palki Praca Janusza Gniteckiego dotyczy tematyki o podstawowym znaczeniu dla praktyki badań naukowych w pedagogice, jakkolwiek na temat metod badań pedagogicznych można znaleźć w polskiej literaturze publikacje lub...

(miękka)
Autor: Ernst Cassirer
Wydano: Poznań 2004
Ilość stron: 124

Przedmowa do wydania drugiego Twórczość filozoficzna Ernsta Cassirera zaskakuje wciąż swoją głębią i siłą inspiracji. Odwołuje się ona do oświeceniowego aprioryzmu Kanta, aczkolwiek posiada swe bezpośrednie korzenie w neokantyzmie, zwłaszcza marburskim, z...

(miękka)
Autor: Piotr Sobański
Wydano: Poznań 2019
Ilość stron: 422

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji