Rekrutacja on-line

Etyka wydawcy

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu zawsze stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się ponadto ogólnie przyjętymi zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu stanowcze przeciwdziałanie zabronionym praktykom publikacyjnym. W zakresie etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej kieruje się wytycznymi Comittee on Publication Ethics (COPE), a procedura recenzowania oparta jest na wskazaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikacje które są zgłoszone do wydawnictwa zostaną najpierw zweryfikowane pod kątem ogólnie przyjętych zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

 

Do obowiązków WYDAWCY należy:

  • przestrzeganie obowiązujących powszechnie standardów wydawniczych oraz zasad etyki wydawniczej i zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami,
  • obiektywna i merytoryczna ocena tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych. Głównym kryterium oceny tekstów są jego wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu,
  • zachowanie tajemnicy wydawniczej, tj. nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych publikacji osobom nieupoważnionym,
  • przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i tłumaczy.

 

Do obowiązków REDAKTORA NAUKOWEGO należy:

  • podejmowanie decyzji, które materiały zostaną opublikowane. Podstawowym kryterium przy przyjmowaniu tekstów powinny być: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
  • zapewnienie rzetelności naukowej publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (szczególnie plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy powinien wycofać tekst z publikacji zbiorowej.
  • upewnienie się, że współautorzy pracy zbiorowej akceptują poprawki wynikające z redakcji naukowej.

 

WYDAWCA i REDAKTOR NAUKOWY mają prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli:

  • pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

 

Do obowiązków AUTORA należy:

  • zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań,
  • umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań,
  • udzielenie dostępu do prezentowanych w pracy danych nawet po publikacji tekstu,
  • pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji wszystkich praw osób trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów, etc.
  • w przypadku publikacji wieloautorskich, ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie oraz przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej,
  • załączenie do pracy bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście,
  • niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora na każdym etapie procesu wydawniczego bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.

 

Do obowiązków RECENZENTA należy:

  • upewnienie się, że między nim a AUTOREM recenzowanej publikacji nie zachodzi konflikt interesów.
  • terminowe wykonanie zleconej recenzji. Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu,
  • zachowanie poufności. Recenzent nie może ujawniać recenzowanych prac osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym.
  • obiektywna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją.
  • niezwłoczne zgłoszenie WYDAWCY fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.

 

Do obowiązków TŁUMACZA należy:

  • wykorzystanie dostępnej mu wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia najwyższej jakości przekładu,
  • terminowe wykonanie zlecenia. Tłumacz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYDAWCĘ o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu,
  • w przypadku tłumaczenia kolejnego wydania publikacji, upewnienie się, że nie doszło do plagiatu istniejącego przekładu.
  • upewnienie się, że tłumaczenie nie narusza praw osób trzecich do zawartych w tekście materiałów.

 

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zduplikowanej publikacji,
  • plagiatu,
  • sfabrykowania danych,
  • autorstwa widmo,
  • autorstwa gościnnego.
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji