Studia pierwszego stopnia – Administracja

Wydział Zamiejscowy prowadzi kształcenie na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Administracja. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się obroną pracy licencjackiej na egzaminie dyplomowym. 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Praktyczny profil kształcenia umożliwia przygotowanie studenta do pracy urzędniczej w różnych strukturach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. 

Specjalności

Administracja publiczna

Specjalność przygotowuje do pracy w strukturach administracji publicznej. Przygotowuje kompetentnych urzędników rozumiejących służebny charakter administracji publicznej. Przez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich i opłat lokalnych  przygotowuje specjalistów, kandydatów na urzędników świadomych wyzwań stojących przed nowoczesną administracją.

Administracja publiczna w gospodarce

Program tej specjalności przygotowuje specjalistów znających teorię i praktykę funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach administracji publicznej zajmujących się rozwojem działalności gospodarczej nadzorem budowlanym i zarządem mieniem publicznym oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Absolwent tej specjalności nabędzie wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach i komórkach organizacyjnych zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej. Absolwent rozumie procesy związane z zachodzącymi zmianami społecznymi a dzięki znajomości poszczególnych dziedzin prawa  potrafi swobodnie funkcjonować w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.

Zarządzanie kadrami i ubezpieczenia społeczne

Program tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o przedmiocie, uwarunkowaniach, znaczeniu i ewolucji zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent pozna podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, zasady  skutecznej  rekrutacji pracownika, prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz konstruowania systemów oceniania, motywowania i wynagradzania pracowników. Posiądzie ponad to wiedzę z zakresu kształtowania polityki kadrowej oraz audytu personalnego.  Absolwent przygotowany będzie do rozwiązywania problemów natury organ­izacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy, bezpieczeństwa pracy, ubezpieczeń społecznych i administracyjnej.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji