Rekrutacja on-line

Egzamin dyplomowy

WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH

WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI

IM. MIESZKA I W POZNANIU

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH  WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI IM. MIESZKA I  W POZNANIU

 

 

STUDENCI KIERUNKÓW:

 

- PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)

- ADMINISTRACJA STUDIA II STOPNIA (II ROK)

- ADMINISTRACJA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA (II ROK)

- PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

- PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (V ROK)

- FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA (III ROK)

 

 

1. Egzamin Dyplomowy na kierunkach:

 

- Prawo jednolite studia magisterskie (V rok),

- Administracja II stopnia (II rok),

- Administracja I stopnia (III rok), 

- Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia (III rok),

- Pedagogika studia II stopnia (II rok),

- Pedagogika studia I stopnia (III rok),

- Psychologia jednolite studia magisterskie (V rok),

- Filologia studia I stopnia (III rok),

odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021.

 

2. Terminy egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 określa Dziekan Wydziału. 

 

3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić student, który zaliczył wszystkie przedmioty, złożył wszystkie egzaminy, zaliczył praktyki zawodowe.

 

4. Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować bieżące opłaty z tytułu czesnego oraz wymagane opłaty administracyjne.

 

5. W roku akademickim 2020/2021 egzamin dyplomowy odbywać się będzie w formie hybrydowej:

 • stacjonarnie - osobiste stawiennictwo na egzaminie dyplomowym
 • on-line, na platformie  ZOOM

Student nawiązuje połączenie on-line w wyznaczonym terminie i godzinie. Nienawiązanie połączenia o wyznaczonej godzinie oznacza nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego i konieczność ustalenia nowego terminu egzaminu dyplomowego. W wypadku zerwania połączenia on-line, Przewodniczący Komisji decyduje o dalszym przebiegu egzaminu dyplomowego.

 

6. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego wyposażony w dokument potwierdzający tożsamość, długopis oraz dodatkowo, w przypadku egzaminu stacjonarnego, w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe).

Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin egzaminu dyplomowego i unikanie gromadzenia się na terenie uczelni. Na egzamin należy przybyć osobiście bez udziału osób trzecich.

 

7. Egzamin dyplomowy może zostać uznany za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku, gdy odpowiedź studenta na każde z pytań będzie oceniona co najmniej na ocenę dostateczną.

Ocena z egzaminu stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z odpowiedzi na zadane pytania.

 • do 3,5 - dostateczny (3,0)
 • od 3,51 do 3,85 - dostateczny plus (3,5)
 • od 3,86 do 4,2 - dobry (4,0)
 • od 4,21 do 4,55 - dobry plus (4,5)
 • od 4,56 - bardzo dobry (5,0)

 

 

8. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego terminu.

 

9. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie dyplomowym reguluje Zarządzenie Dziekana.

 

10. Ocena ukończenia studiów (ocena na Dyplomie) obliczana jest zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Uczelni.

 • do 3,5 - dostateczny (3,0)
 • od 3,51do 4,5 - dobry (4,0)
 • od 4,51 do 5,0 - bardzo dobry (5,0)

Składa się na niego: średnia ocen z całego toku studiów i ocena z egzaminu dyplomowego.

Wynik egzaminu dyplomowego ogłaszany jest przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej indywidualnie każdemu Studentowi.

 

  

 

PROCEDURA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

Kierunki studiów:

‒ Pedagogika studia I stopnia rok III

‒ Administracja studia I stopnia rok III

‒ Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia rok III

‒ Filologia angielska studia I stopnia rok III

 

 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów i złożenie egzaminów oraz zaliczenie praktyki zawodowej - dla studiów I stopnia określają następujące terminy

 I tura – do 30.05.2021 r.

 II tura – do 4.09.2021 r.

 

 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału.    W skład komisji wchodzą: Przewodniczący oraz dwoje członków Komisji.
 • Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się wiedzą z danego kierunku studiów oraz znajomością zagadnień z wybranej przez niego grupy specjalistycznych zajęć zawodowych.
 • Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na 3 pytania z puli 100:
 • zdający stacjonarnie - losują jedno z kategorii pytań kierunkowych, dwa z grupy specjalistycznych zajęć zawodowych.
 • zdający on-line - dokonują wyboru jednego z kategorii pytań kierunkowych, dwóch z grupy specjalistycznych zajęć zawodowych, z przygotowanego zestawu list.
 • Student przygotowuje się do odpowiedzi w czasie określonym przez komisję.

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Kierunki studiów:

‒ Prawo jednolite studia magisterskie rok V

‒ Administracja II stopnia rok II

‒ Pedagogika studia II stopnia rok II

‒ Psychologia jednolite studia magisterskie rok V

 

 • Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału.    W skład komisji wchodzą: Przewodniczący oraz Promotor i Recenzent.
 • Na egzaminie dyplomowym student odpowiada na dwa pytania od promotora pracy dyplomowej, jedno pytanie od recenzenta pracy dyplomowej

 

WERYFIKACJA PRACY DYPLOMOWEJ W JEDNOLITYM SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM

 

Promotor weryfikuje pracę dyplomową w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 

KARTA 

 

Kartę okresowych osiągnięć studenta oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie, wydruk dwustronny) należy złożyć w Dziekanacie  minimum dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (do zaliczenia roku i studiów), po uprzednim uzyskaniu wszystkich wpisów ocen z zaliczeń, egzaminów i seminarium dyplomowego oraz praktyki zawodowej. Ponadto Student przekazuje jeden egzemplarz pracy dyplomowej promotorowi oraz jeden egzemplarz pracy dyplomowej recenzentowi (w miękkiej oprawie, wydruk dwustronny), jeżeli taki jest wymóg promotora lub recenzenta.

 

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ W DZIEKANACIE

 

Pracę dyplomową należy wydrukować obustronnie i spiąć w sztywną w oprawę. Do wnętrza pracy dyplomowej po stronie tytułowej (wzór strony tytułowej - załącznik nr 1) wpinają Państwo:

1)  „Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych” (z nr 2),

2)  „Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej” (załącznik nr 4), 

3)  „Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora” – (załącznik nr 5).

 

Ponadto dostarczają Państwo (nie wpinają Państwo do pracy dyplomowej):

1)   „Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną” (załącznik nr 3),

2)   „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu” (załącznik nr 6).

 

Przygotowaną pracę dyplomową składają Państwo w Dziekanacie wraz z płytą CD, na której umieszczają Państwo elektroniczną kopię pracy. Zarówno płyta CD z Państwa pracą dyplomową, jak i papierowe etui, w której się ona znajduje, powinny być szczegółowo opisane (imię i nazwisko, tytuł pracy, kierunek studiów, forma studiów, rok przystąpienia do egzaminu dyplomowego). 

 • zdjęcia na dyplom (5 szt., identyczne zdjęcia o wymiarach 45x65 mm w podpisanej kopercie: imię i nazwisko, kierunek studiów, forma studiów),

 

Student składa pracę dyplomową najpóźniej do dnia 30 września. W przypadku niezłożenia pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zgodnie z Regulaminem studiów Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, student zostaje skreślony z listy studentów. 

Ewentualne przystąpienie do egzaminu dyplomowego po dniu 30 września, wymaga złożenia pisma Rektora Uczelni o przywrócenie w prawach studenta na czas egzaminu dyplomowego (druk do pobrania ze strony Uczelni).

 

ODBIÓR DYPLOMU

 

Dziekanat wystawia dyplom w okresie 30 dni od daty złożenia (z wynikiem pozytywnym) egzaminu dyplomowego. Odbiór dyplomu następuje w godzinach urzędowania Dziekanatu.

 

Przy odbiorze dyplomu wymagane są: 

 • karta obiegowa (do pobrania ze strony Uczelni, z Dziekanatu lub Biblioteki)  wypełniona przez Kwesturę i Bibliotekę Uczelni (daty wpisane na Karcie obiegowej nie mogą przekroczyć 30 dni),
 • legitymacja studencka do zdania (chyba, że  student wyraża chęć kontynuowania studiów magisterskich).

 

***

 

Załączniki niezbędne do złożenia pracy dyplomowej:

 

załącznik nr 1: strona tytułowa - pobierz plik

załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych - pobierz plik

załącznik nr 3: Oświadczenie zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną - pobierz plik

załącznik nr 4: Oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy - pobierz plik

załącznik nr 5: Oświadczenie o akceptacji pracy dyplomowej przez promotora - pobierz plik

załącznik nr 6: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w monitoringu karier zawodowych - pobierz plik

 

Informacje dodatkowe na etapie przygotowywania pracy dyplomowej:

 • Wskazówki dotyczące standardów edytorskich obowiązujących w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

załącznik A: standardy edytorskie dla prac dyplomowych - pobierz plik

 

***

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 

Stosownie do Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni (pkt. 7.3. Praca dyplomowa), wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 maja 2020 r., w wypadku egzaminu dyplomowego odbywającego się na terenie uczelni ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19:

1.      Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.

2.      W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.

3.      Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Dziekanat uczelni.

4.      Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.

5.      Student i Członkowie Komisji Egzaminu Dyplomowego stawiają się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka i rękawiczki.

6.      Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań.

7.      Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.

8.      Student jest witany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).

9.      Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.

10.  Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego / paszportu / legitymacji studenckiej.

11.  Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego.

12.  Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.

13.  Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.

14.  Zaświadczenie potwierdzające pozytywny wynik egzaminu dyplomowego przekazywane jest przez Przewodniczącego Komisji Egzaminu Dyplomowego z zachowaniem bezpiecznej odległości.

15.  Rezygnuje się z przygotowania przez Studentów poczęstunku dla Komisji Egzaminu Dyplomowego.

16.  Rezygnuje się z części uroczystej polegającej na wręczeniu kwiatów Komisji Egzaminu Dyplomowego.

17.  Po zakończeniu egzaminu dyplomowego sala jest wietrzona i dezynfekowana. 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji