Rekrutacja on-line

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dziekan Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych

DR ANNA ZBARASZEWSKA

pok. 119, ul. Bułgarska 55

 

Proziekan Wydziału - kierunki: Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne

MGR IZABELLA GRUSZCZYŃSKA

pok. 112, ul. Bułgarska 55

dyżury regularne we wtorki

godz. 12:00 - 13:00

 

Opiekunowie poszczególnych grup studenckich

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

I rok – dr Zenon Kierczyński

II rok – dr Andrzej Bissinger

III rok – prof. dr hab. Dominik Senczyk

 

Kierunek ten przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo. Wiedza z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, prawnych oraz znajomość funkcjonowania państwa pozwoli na swobodne poruszanie się w strukturach bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Program studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia obejmuje:

Grupa zajęć ogólnych

 • Wiedza o państwie i prawie
 • Podstawy psychologii
 • Socjologia ogólna
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Seminarium

Grupa zajęć kierunkowych

 • Wybrane problemy praw człowieka
 • Podstawy etyki zawodowej funkcjonariuszy publicznych
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie
 • Współczesne metody kontroli przestępczości
 • Wstęp do kryminologii
 • Bezpieczeństwo w społecznościach lokalnych
 • Podstawy kryminalistyki
 • Współczesne zjawiska terrorystyczne i sposoby przeciwdziałania
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Grupa zajęć podstawowych

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współczesna historia Polski
 • Ustrój polityczno-społeczny współczesnej Polski
 • Technologie informacyjne i bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Postępowanie administracyjne
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Organy ochrony prawnej
 • Konflikty kulturowe we współczesnych społeczeństwach europejskich
 • Nauka o administracji publicznej
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • System ratownictwa medycznego
 • Polityka imigracyjna i azylowa
 • Problemy komunikacji instytucji bezpieczeństwa.

 

Specjalności:

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM – NOWOŚĆ!

Specjalność umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności i poznanie nowoczesnych metod związanych z bezpieczeństwem i obsługą pasażerów w transporcie lotniczym.

JAKO STEWARDESSA/STEWARD UZYSKASZ

- wiedzę teoretyczna z zakresu prawa lotniczego i organizacji linii lotniczych

- praktyczne umiejętności obsługi pasażerów na pokładzie samolotów

- wyższy poziom posługiwania się językiem angielskim

- trening interpersonalny w zarządzaniu personelem pokładowym

- umiejętność pływania

- poznanie technik stosowanych w kosmetologii

- rekomendacje Uczelni w rekrutacji dla najlepszych światowych linii lotniczych

 JAKO PILOT-NAWIGATOR BEZZAŁOGOWEGO DRONA UZYSKASZ

- wiedzę teoretyczna z zakresu prawa lotniczego, bezpieczeństwa i budowy wielowirnikowców

- umiejętności praktyczne zdobyte pod czujnym okiem instruktora

- doświadczenie w pilotowaniu profesjonalnego Hexacoptera oraz Octocoptera

- materiały szkoleniowe potrzebne do egzaminu teoretycznego

- dokumenty potrzebne do egzaminu oraz wydania świadectwa kwalifikacji ULC

- świadectwo ukończenia kursu

- praktyki zawodowe w jednostkach wojska, policji, straży

Specjalność Policyjna

W związku z podpisanym dnia 19 marca 2013 r. porozumieniem pomiędzy Komendą Główną Policji w Warszawie a Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu od roku akademickiego 2014/2015 na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne zostanie uruchomiona nowa SPECJALNOŚĆ POLICYJNA.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji ma na celu umożliwienie odbycia skróconego szkolenia zawodowego podstawowego absolwentom wybranych kierunków studiów.

Rolą Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu jest zrealizowanie minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego podczas studiów wyższych i przygotowania przyszłego absolwenta do odbycia w jednostce szkoleniowej Policji trwającego 92 dni szkolenia zawodowego podstawowego.

Stosownie do zawartego porozumienia, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu przeznaczyła na realizację minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego 259 jednostek lekcyjnych.

Zgodnie z decyzją nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2010 r., program nowej SPECJALNOŚCI POLICYJNEJ na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje:

 • Patologie społeczne,
 • Postępowanie w sprawach nieletnich,
 • Prawo o ruchu drogowym,
 • Psychologię jako element rekrutacji,
 • Historię Policji,
 • Kontakt z mediami,
 • Przygotowanie i użycie broni palnej,
 • Prawo policyjne,
 • Bezpieczeństwo imprez masowych,
 • Udzielanie pierwszej pomocy,
 • Psychologiczne aspekty pracy Policji,
 • Prewencję kryminalną,
 • Techniki interwencji,
 • Prawne podstawy użycia środków przymusu bezpośredniego.

Absolwent nowej SPECJALNOŚCI POLICYJNEJ uzyska kompleksowe przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne, niezbędne do wykonywania w przyszłości zawodu policjanta.

Absolwenci będą przygotowani do policyjnego egzaminu sprawności fizycznej.

Naszym celem jest również pomoc w przygotowaniu psychologicznym i sprawnościowym, która może ułatwić przejście przez trudne procedury rekrutacyjne studentom aplikującym do pracy w Policji.

Służby ochrony porządku publicznego

Program tej specjalności przygotowuje specjalistów w zakresie administrowania służbami ochrony porządku publicznego. Zapoznaje z rolą i zadaniami organów państwa w przeciwdziałaniu przestępczości w tym przestępczości zorganizowanej, a także z organizacją służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Student zapozna się psychologicznymi aspektami negocjacji i mediacji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w tym ze zjawiskami współczesnego terroryzmu.

Grupa specjalistycznych zajęć zawodowych:

 • Zasady organizacji i działania samorządu terytorialnego
 • Administrowanie obroną narodową
 • Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Zjawiska i formy przestępczości zorganizowanej w Polsce
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Prawo policyjne
 • Geneza i perspektywy rozwoju monitoringu elektronicznego w Polsce (sędzia penitencjarny)
 • Psychologia katastrof i zarządzanie kryzysowe
 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Metody i środki techniki detektywistycznej
 • Ochrona konsumentów
 • Nowe zjawiska w przestępczości finansowej i gospodarczej.

Zarządzanie kryzysowe

Specjalność ta przygotowuje specjalistów potrafiących działać w sytuacjach kryzysowych. Podczas studiów student zapoznaje się z rodzajami zagrożeń i sposobami ich rozpoznawania. Potrafi określić modele ośrodków interwencji kryzysowej, oraz zarządzania w nagłych sytuacjach zagrożeń. Pozna funkcjonowanie i organizację centrum zarządzania kryzysowego oraz system Ochrony i Ratownictwa ludności. Tematyka studiów na tej specjalności obejmuje również zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie, zarządzania w sytuacjach katastrof i awarii technicznych a także interwencji psychologicznych.

Moduł przedmiotów specjalnościowych:

 • Rodzaje zagrożeń i sposoby ich diagnozowania
 • Centrum interwencji kryzysowej i zasady jego funkcjonowania
 • Problemy ratownictwa w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca służb mundurowych i cywilnych przy zagrożeniach nadzwyczajnych
 • Organizacje pomocy humanitarnej. Współpraca cywilno-wojskowa
 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym
 • Problemy wypalenia zawodowego funkcjonariuszy publicznych
 • Psychologia katastrof, zarządzanie kryzysowe
 • Zjawisko przemocy jako czynnik kryminogenny
 • Socjoterapia w przeciwdziałaniu przemocy
 • Przyczyny i profilaktyka samobójstw młodzieży
 • Problem mobbingu w instytucjach i zakładach pracy
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Geneza i perspektywy rozwoju monitoringu elektronicznego w Polsce.

Perspektywy zawodowe

Absolwent I stopnia kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) jak również w organizacjach i podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i ich mienia.Absolwenci będą mogli ubiegać się o prace w takich placówkach jak: Administracja rządowa i samorządowa, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, Straż Gminna (Miejska), Agencje Ochrony Osób i Mienia. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” mają możliwość podjęcia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku „Administracja”.

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia:

I rok – dr Zenon Kierczyński

II rok – dr Andrzej Bissinger

III rok – prof. dr hab. Dominik Senczyk

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji