Rekrutacja on-line

Prawa i obowiązki Studenta

 

Szanowni Studenci!

Warto znać prawa i obowiązki Studenta

Prawa Student nabywa prawa  z chwilą złożenia ślubowania.

Poniżej przedstawiamy Wam prawa i obowiązki uwzględniające przepisy Ustawy 2.0

PRAWA

Student ma prawo do:

1)      przenoszenia i uznawania punktów ECTS,

2)      odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS),

3)      usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,

4)      urlopów od zajęć,

5)      zmiany kierunku studiów,

6)      przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,

7)      przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,

8)      powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce– na zasadach określonych w regulaminie studiów,

9)      przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta,

10)   zdobywania wiedzy i umiejętności na wybranym kierunku lub kierunkach studiów w Wyższej

Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I,

11)   oceniania procesu dydaktycznego i kadry nauczycielskiej

12)   otrzymywania nagród i wyróżnień,

13)   korzystania z pomocy materialnej na podstawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I,

14)   współuczestnictwa w decyzjach organów uczelni za pośrednictwem przedstawicieli będących

członkami kolegialnych organów uczelni,

15)   zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich,

16)   uczestnictwa w obradach Senatu WSPiA za pośrednictwem przedstawicieli samorządu studenckiego,

17)   korzystania z księgozbioru i czasopism oraz z pomieszczeń i urządzeń uczelni, a także z pomocy ze strony kadry naukowo-dydaktycznej i organów uczelni na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

 

OBOWIĄZKI

Do podstawowych obowiązków Studenta należy:

1) postępowanie zgodnie z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w uczelni,

2) terminowe uzyskiwanie zaliczeń, składanie egzaminów, odbywanie praktyk, obozów

szkoleniowych i wypełnianie innych obowiązków przewidzianych w planie studiów,

3) branie udziału w zajęciach dydaktycznych,

4) przestrzeganie dobrych obyczajów społeczności akademickiej,

5) dbanie o dobre imię uczelni i godność studenta,

6) niezwłoczne powiadomienie dziekanatu w formie pisemnej o zmianie danych osobowych, stanu

cywilnego i adresu,

7) powiadomienie dziekanatu w formie pisemnej o utracie, bądź zniszczeniu indeksu, legitymacji

studenckiej czy innego dokumentu potwierdzającego status studenta,

8) powiadomienie w formie pisemnej dziekana o rezygnacji z dalszej nauki,

9) branie udziału w życiu uczelni,

10) przystępowanie do egzaminów z indeksem i kartą okresowych osiągnięć studenta,

11) złożenie w dziekanacie karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu po odbytych egzaminach,

najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia semestru,

12) złożenie w dziekanacie karty obiegowej po zakończeniu lub rezygnacji ze studiów, bądź w

przypadku skreślenia z listy studentów,

13) terminowe wnoszenie należnych opłat.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji