Rekrutacja on-line

Wytyczne realizacji i zaliczenia praktyk WNPiS COVID - kierunki nauczycielskie

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE realizacji i zaliczenia praktyk DLA KIERUNÓW STUDIÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA Wydział Nauk Prawnych i Społecznych

  • Na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziane dla STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH, MOGĄ BYĆ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM METOD I FORM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (w oparciu o zdalny kontakt z nauczycielami-opiekunami w danej placówce).
  • Praktyki przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dla studentów pozostałych roczników muszą być realizowane zgodnie z programem studiów. Będą odbywały się wg dotychczasowych zasad, tj. z wyłączeniem formy zdalnej.
  • Czas zaliczenia praktyk dla ostatnich roczników studiów, przewidziany jest do 30 września 2020 r., ale może być przedłużony na wniosek skierowany do Dziekana do dnia 30 października 2020 r.
  • W przypadku pozostałych roczników studiów termin zaliczenia praktyk zawodowych w wypadku niemożności ich odbycia może zostać przedłużony do 30 listopada 2020 r. Student kieruje do Dziekana Wydziału stosowany wniosek.
  • Niezrealizowane praktyki zawodowe, z wyłączeniem ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich, mogą być przeniesione na podstawie decyzji Dziekana do realizacji na kolejny semestr w nowym roku akademickim 2020/2021. 
  • Dokumentacja obejmuje skany:

- Umowy z placówką

- Świadectwa odbycia praktyk

- Karty przebiegu praktyk

- Dziennika praktyk, wraz z załącznikami świadczącymi o realizacji praktyk:

1. Studenci, którzy zrealizowali praktyki przed zamknięciem placówek oświatowych, proszeni są o przesłanie skanów arkuszy obserwacji/scenariuszy po 3 z każdej placówki (przedszkola, szkoły oraz ewentualnie innych istotnych dokumentów).

2. W pozostałych przypadkach (ostatnie roczniki): - scenariusze pracy zdalnej z uczniami przygotowywane przez nauczycieli–opiekunów (nawet jeśli Państwo nie zrealizują tych zajęć z uczniami), plany edukacji zdalnej, - sprawozdania z prac placówki (zebrań, spotkań grona pedagogicznego, grup przedmiotowych, konsultacji z rodzicami on-line itp.), w której Państwo odbywają praktykę, a która prowadzi edukację zdalną, - raporty z własnych szkoleń, czy innych form doskonalenia umiejętności praktycznych nauczyciela dotyczących edukacji zdalnej, - należy te działania wpisać do Karty przebiegu praktyk oraz dołączyć do Dziennika praktyk załączniki i przesłać skany najważniejszych załączników.

Obieg wszystkich dokumentów praktyk odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

 

1. Student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej w formie skanu na adres mailowy przypisany dla kierunku studiów wskazany w (patrz: WNPIS - PRAKTYKI ZAWODOWE W CZASIE COVID).

2. Dziekan Wydziału, Prodziekan Wydziału lub Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich po weryfikacji dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej udziela zaliczenia praktyki zawodowej.

3. Zaliczenie praktyki zawodowej wpisywane jest do protokołu zaliczeniowego.

4. Dziekanat Uczelni dokonuje na podstawie protokołu zaliczeniowego wpisu zaliczenia do kartoteki studenta w wirtualnym dziekanacie.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu