Rekrutacja on-line

procedura zaliczania praktyk zawodowych na studiach podyplomowych

 

PROCEDURA ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI

IM. MIESZKA I W POZNANIU

 

 

Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 i wprowadzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczenia w zakresie funkcjonowania uczelni ustanawia się następującą procedurę zaliczenia praktyk zawodowych na Studiach Podyplomowych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

 

1)      Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych:

 

‒        Słuchacz przesyła w formie mailowej wniosek do Dyrektora Studiów Podyplomowych WSPiA o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych z załączonym skanem zakresu obowiązków na stanowisku pracy (podpisanym przez przełożonego). Jeśli ktoś już złożył taki wniosek do tej pory i otrzymał zgodę, to pomija ten krok.

‒        Dyrektor Studiów Podyplomowych rozpatruje wniosek słuchacza, wydając w formie mailowej stosowną decyzję i przekazując ją do wiadomości słuchacza oraz do Dziekanatu.

‒        Po uzyskaniu zgody Dyrektora Studiów Podyplomowych, słuchacz realizuje praktykę zawodową w ramach obowiązków zawodowych, sporządzając wymaganą dokumentację przebiegu praktyki (dzienniczek praktyk, konspekty zajęć itp.)

 

2)      Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie umowy zawartej z instytucją lub na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych – rozliczenie dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej:

 

‒        Słuchacz przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej mailowo w formie skanu, podając w treści maila: imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, rok studiów (jeśli są to studia trwające ponad rok). Brak wskazanych informacji będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku studenta o zaliczenie praktyki zawodowej. Prosimy nie przesyłać zdjęć dokumentów, tylko skany.

‒        W temacie maila należy podać: imię i nazwisko, numer albumu.

‒        Każda kategoria dokumentu powinna być zeskanowana osobno i opatrzona stosowną nazwą (np. Dziennik praktyk, Oświadczenie o przyjęciu na praktykę, Umowa o praktykę, Karta przebiegu praktyki, Świadectwo odbycia praktyki, Opinia opiekuna, Scenariusze, itd.).

‒        Prosimy o nieprzesyłanie dokumentacji w jednym pliku z uwagi na jego rozmiar.

‒        W szczególności w osobnych plikach należy przesłać dokumenty do archiwizacji w teczce osobowej studenta, tj. Umowę o praktykę oraz Świadectwo odbycia praktyki.

‒        Dziekanat Uczelni drukuje do teczki osobowej słuchacza Umowę o praktykę, Świadectwo odbycia praktyki, a dzienniczek praktyk oraz ewentualnie konspekty pozostawia w formie elektronicznej celem archiwizacji. Nie ma potrzeby, by Słuchacz dostarczał już oryginały jakichkolwiek dokumentów do uczelni.

‒        Dokumentację należy przesłać na następujący adres mailowy:

 

praktyki.podyplomowe@wspia.pl

   

‒        Dyrektor Studiów Podyplomowych WSPiA lub Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk dokonują zaliczenia praktyki zawodowej, czyniąc stosowną adnotację w protokole zaliczeniowym, a Dziekanat, wprowadzając zaliczenie praktyki zawodowej do systemu Proakademia.

‒        Praktyki zawodowe mogą obejmować pracę zdalną, jeżeli obowiązuje ona w danej instytucji.

‒        Termin zaliczenia praktyki zawodowej to 30 września 2020 r. Należy pamiętać, że praktyki muszą być zaliczone 10 dni roboczych przed planowaną obroną. W przypadku studiów, które będą kontynuowane w roku akademickim 2020/21 istnieje możliwość przedłużenia terminu 30 września 2020, na wniosek słuchacza złożony do Dyrektora Studiów Podyplomowych (dopuszczalna jest forma mailowa wniosku).

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji