Rekrutacja on-line

Wytyczne realizacji i zaliczenia praktyk WNPiS COVID

Drodzy Studenci!

 

PROCEDURA ZALICZENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE NAUK PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH

WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI

IM. MIESZKA I W POZNANIU

 

 

Z uwagi na rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 i wprowadzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ograniczenia w zakresie funkcjonowania uczelni ustanawia się następującą procedurę zaliczenia praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Prawnych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu:

 

1)      Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych:

‒        Student przesyła w formie mailowej wniosek do Dziekana WNPiS o zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych z załączonym skanem zakresu obowiązków na stanowisku pracy

‒        Wniosek w formie mailowej należy przesłać na adres mailowy Dziekanatu Uczelni

‒        Dziekan Wydziału rozpatruje wniosek studenta, wydając w formie mailowej stosowną decyzję i przekazując ją do wiadomości studenta

‒        Po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału, student realizuje praktykę zawodową w ramach obowiązków zawodowych, sporządzając wymaganą dokumentację przebiegu praktyki

 

2)      Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie umowy zawartej z instytucją lub na podstawie wykonywanych obowiązków zawodowych – rozliczenie dokumentacji przebiegu praktyki zawodowej:

‒        Student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej mailowo w formie skanu, podając w treści maila: imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, specjalność, rok studiów, formę studiów (stacjonarna lub niestacjonarna). Brak wskazanych informacji będzie skutkował nierozpatrzeniem wniosku studenta o zaliczenie praktyki zawodowej.

‒        W temacie maila należy podać: imię i nazwisko, numer albumu

‒        Każda kategoria dokumentu powinna być zeskanowana osobno i opatrzona stosowną nazwą (np. Dziennik praktyk, Oświadczenie o przyjęciu na praktykę, Umowa o praktykę, Karta przebiegu praktyki, Świadectwo odbycia praktyki, Opinia opiekuna, Scenariusze, itd.)

‒        Prosimy o nieprzesyłanie dokumentacji w jednym pliku z uwagi na jego rozmiar

‒        W szczególności w osobnych plikach należy przesłać dokumenty do archiwizacji w teczce osobowej studenta, tj. Umowę o praktykę, Świadectwo odbycia praktyki oraz Kartę przebiegu praktyki (jeżeli na danym kierunku studiów są one wymagane)

‒        Dziekanat Uczelni drukuje do teczki osobowej studenta Umowę o praktykę, Świadectwo odbycia praktyki oraz Kartę przebiegu praktyki (jeżeli na danym kierunku studiów są one wymagane)

‒        W zależności od kierunku studiów student przesyła dokumentację przebiegu praktyki zawodowej na właściwy adres mailowy:

  • Pedagogika studia I stopnia (wszystkie roczniki):

praktyki_pedagogikaIstopnia@wspia.pl

 

  • Pedagogika studia II stopnia (wszystkie roczniki):

praktyki_pedagogikaIIstopnia@wspia.pl

 

  • Pedagogika jednolite studia magisterskie (wszystkie roczniki):

praktyki_pedagogikaJSM@wspia.pl

 

  • Psychologia jednolite studia magisterskie (wszystkie roczniki):

praktyki_psychologiaJSM@wspia.pl

 

  • Filologia studia I stopnia (wszystkie roczniki):

praktyki_filologiaIstopnia@wspia.pl

 

  • Administracja studia I stopnia (wszystkie roczniki):

praktyki_administracjaIstopnia@wspia.pl

 

  • Administracja studia II stopnia (wszystkie roczniki):

praktyki_administracjaIIstopnia@wspia.pl

 

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (wszystkie roczniki):

praktyki_bezpieczeństwoIstopnia@wspia.pl

 

  • Prawo jednolite studia magisterskie (wszystkie roczniki):

praktyki_prawoJSM@wspia.pl

 

‒        Dziekan Wydziału, Prodziekan Wydziału lub Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich dokonują zaliczenia praktyki zawodowej, czyniąc stosowną adnotację w protokole zaliczeniowym, a Dziekanat, wprowadzając zaliczenie praktyki zawodowej do systemu Proakademia.

‒        Praktyki zawodowe mogą obejmować pracę zdalną, jeżeli obowiązuje ona w danej instytucji, z zastrzeżeniem kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela wskazanych w zakładce:Wytyczne realizacji i zaliczenia praktyk WNPIS COVID - kierunki nauczycielskie

‒        Dla ostatnich roczników studiów termin zaliczenia praktyki zawodowej to 30 września 2020 r., ale na wniosek studenta Dziekan Wydziału może przedłużyć ten termin do dnia 30 października 2020 r.

‒        W przypadku pozostałych roczników studiów termin zaliczenia praktyk zawodowych w wypadku niemożności ich odbycia może zostać przedłużony do 30 listopada 2020 r. Student kieruje do Dziekana Wydziału stosowany wniosek.

‒        Niezrealizowane praktyki zawodowe z wyłączeniem ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich mogą być przeniesione na podstawie decyzji Dziekana do realizacji na kolejny semestr w nowym roku akademickim 2020/2021. 

‒        Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zawieszeniu ulega opłata administracyjna za przywrócenie w prawach studenta oraz przedłużenie sesji egzaminacyjnej.

STUDENT NIE MA OBOWIĄZKU UZYSKANIA WPISU Z ZALICZENIEM PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KARCIE OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA. WPIS W KARCIE OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA ZOSTANIE DOKONANY PRZEZ DZIEKANA LUB PRODZIEKANA WYDZIAŁU NA PODSTAWIE PROCEDURY PRZEPISANIA PO ZALICZENIU WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH PLANEM ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020.

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji