Rekrutacja on-line

Informacje

Wydział Nauk Prawnych i Społecznych

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji

im. Mieszka I w Poznaniu

 

                                                                                           Szanowni Państwo,

                                                                                           Studenci Kierunku:

                                                                                           Prawo jednolite studia magisterskie                             

                                                                                           rok IV

                                                                                           WSPiA

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy o obowiązku odbycia na IV roku studiów praktyki zawodowej w wymiarze 3 tygodni, tj. 75 godzin.

 

Praktyka zawodowa, określona efektami kształcenia, stanowi integralną część procesu kształcenia na kierunku: Prawo.  

 

Praktykom zawodowym przypisane są 3 punkty ECTS.

 

Organizacją praktyki zawodowej zajmuje się Uczelniane Biuro Karier, które zabezpiecza ją od strony techniczno-organizacyjnej.

 

Organizacja praktyki zawodowej:

 

  • Studenci odbywają praktykę zawodową w miejscu i terminie uzgodnionym z Uczelnianym Biurem Karier.
  • Student ma obowiązek złożenia w Uczelnianym Biurze Karier w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki zawodowej wniosku w sprawie praktyki, ze wskazaniem instytucji, w której będzie realizowana praktyka zawodowa.
  • Jeżeli instytucja organizująca praktykę zawodową nie podpisała z Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu umowy o współpracy, student jest zobligowany dołączyć do wniosku w sprawie praktyki zaakceptowany przez instytucję przyjmująca na praktykę zawodową projekt umowy, udostępniony przez Uczelniane Biuro Karier. Zawarcie umowy pomiędzy Uczelnią i instytucją przyjmującą na praktykę zawodową jest obligatoryjne.
  • Student może realizować praktykę zawodową po uprzednim otrzymaniu w Uczelnianym Biurze Karier skierowania na praktykę, podpisanego przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich, wraz z kopią umowy zawartej między Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu a instytucją organizującą praktykę zawodową.
  • Student rozpoczynający praktykę zawodową jest zobowiązany zaopatrzyć się w „Dziennik Praktyk”, dostępny na stronie internetowej Uczelni.

 

Procedura realizacji praktyki zawodowej:

 

KROK 1: Uczelniane Biuro Karier, pok. 18, ul. Bułgarska 55 (oświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową, umowa o praktykę z daną instytucją i skierowanie na praktykę),

KROK 2: zaopatrzenie się w „Dziennik praktyk” (dostępny w Bibliotece WSPiA, ul. Bułgarska 55, budynek C lub na stronie internetowej Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych WSPiA – zakładka „Pliki do pobrania”),

KROK 3: zapoznanie się z „Programem praktyk na kierunku: Prawo i „Regulaminem praktyk zawodowych” (dostępne na stronie internetowej Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych WSPiA – zakładka „Pliki do pobrania”),

KROK 4: uzupełnienie „Dziennika Praktyk” (pieczątka Uczelni uzupełniana przez Dziekana Wydziału w momencie zaliczania praktyki zawodowej),

KROK 5: przedłożenie Dziekanowi Wydziału Nauk Prawnych i Społecznych dokumentacji z odbycia praktyki, tj.:

  • Skierowania na praktykę
  • Umowy o praktykę z daną instytucją
  • Uzupełnionego „Dziennika praktyk”

 

Zaliczenie praktyki zawodowej wymaga wpisu do indeksu (uzupełnienie strony 82 indeksu poprzez podanie nazwy Pracodawcy, roku akademickiego i czasu trwania praktyki zawodowej) oraz kartę okresowych osiągnięć studenta.

 

Zaliczenie praktyki zawodowej stanowi warunek uzyskania zaliczenia VIII semestru.

 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się – za zgodą Dziekana lub Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich – warunkowe przesunięcie praktyki zawodowej  na następny rok akademicki.   

 

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą w godzinach dyżurów Dziekana i Prodziekanów Wydziału.

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji