Jakość kształcenia

Struktura procesu decyzyjnego - wewnętrzny system zapewniania jakości - poziom uczelniany (2018)

 

Procedury przebieg procesu dydaktycznego

 

Procedura obiegu dokumentów - jakość kształcenia

 

Warunki i tryb przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

 

Procedura określania i uzupełniania różnic programowych oraz uznawania osiągnięć studenta zdobytych na innych kierunkach i uczelniach

 

System ECTS obowiązujący w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

 

 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS - opis systemu:

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu stosuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów w skrócie zwany ECTS. System ten pozwala na ocenę w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on ponieść, by otrzymać zaliczenie przedmiotu a także umożliwia przeniesienie tych wyników pomiędzy uczelniami. Pozwala w sposób prosty i przejrzysty określić zasady odbywania studiów za granicą i wymagania konieczne do ich zaliczenia.

W przypadku studiów pierwszego stopnia student zobowiązany jest zdobyć 60 punktów ECTS w ciągu roku akademickiego, a więc ok. 30 punktów na semestr. System punktów zaliczeniowych stosowany w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu jest zgodny ze wskazówkami zawartymi w Przewodniku Europejskim - System Transferu i Akumulacji Punktów opracowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 2009 r. Punkty ECTS, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom (wykłady, ćwiczenia, a także praca własna w domu czy w bibliotece), określają nakład pracy studenta, jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. W Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu uzyskanie przez studenta odpowiedniej liczby punktów ECTS daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów ECTS nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.

Liczba punktów ETCS jest sama na studiach stacjonarnych, jak i na niestacjonarnych. Łączna liczba punktów ECTS w okresie studiów I stopnia nie może być mniejsza niż 180, dla studiuów II stopnia nie mniejsza niż 120. 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji