Rekrutacja on-line

Egzamin dyplomowy

___________________________________

PROCEDURA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE

___________________________________

 

I. CEL PROCEDURY

Procedura egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia przeprowadzanego w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu umożliwia przyjęcie jednolitych zasad egzaminacyjnych służących weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych Filia w Nowym Tomyślu.   

 

II. DEFINICJE I SKRÓTY

 

WSPiA - Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

WNSNT - Wydział Nauk Społecznych Filia w Nowym Tomyślu

Komisja egzaminacyjna – komisja powołana przez Dziekana Wydziału w celu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Komisję stanowi trzech nauczycieli akademickich

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej – Dziekan lub Prodziekan

Protokół egzaminu dyplomowego – arkusz dokumentujący przebieg egzaminu dyplomowego, uzyskaną ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ostateczną ocenę ukończenia studiów.

 

III. OPIS POSTĘPOWANIA

 

 • Do egzaminu dyplomowego przystępuje student/słuchacz, który zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów oraz praktyki zawodowe/pedagogiczne.

 

 • Terminy egzaminów dyplomowych ustala Dziekan uwzględniając harmonogram organizacji roku akademickiego oraz liczbę studentów/słuchaczy przystępujących do egzaminu dyplomowego w danym roku akademickim.

 

 • Terminy egzaminów dyplomowych ogłaszane są nie później niż do 30 kwietnia każdego roku akademickiego stosownym ogłoszeniem zamieszczanym w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 • Do końca semestru zimowego każdego roku akademickiego Dziekan przedstawia studentom listę pytań egzaminacyjnych, zgodnych z kierunkiem studiów, obowiązujących podczas egzaminu dyplomowego. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują listę pytań najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

 

Pytania dzielą się na dwie grupy:

 

a)      grupa A – pytania teoretyczne weryfikujące osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się w obszarze wiedzy

b)      grupa B – zagadnienia problemowe weryfikujące osiągnięcie zakładanych efektów uczenia w obszarze umiejętności  i kompetencji społecznych studenta.

 

 • W tworzeniu listy pytań bierze udział zespół składający się z nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia oraz przedstawicieli studentów.

 

 • Organizacja każdego egzaminu dyplomowego zakłada powołanie dwóch Komisji Egzaminacyjnych:

 

a)      Komisja nr 1 odpowiedzialna jest za losowanie pytań egzaminacyjnych oraz nadzór nad samodzielnym przygotowaniem się studenta do udzielania odpowiedzi na wylosowane pytania.

b)      Komisja nr 2 odpowiedzialna jest za przeprowadzenie właściwego egzaminu dyplomowego, podczas którego student udziela odpowiedzi na pytania.

 

 • Szczegółowy zakres obowiązków Komisji nr 1 i Komisji nr 2 ustala Dziekan Wydziału w drodze zarządzenia.

 

 • Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu dyplomowego czuwa Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej nr 2 nadzorując pracę Komisji Egzaminacyjnej nr 1.

 

 • Komisje nr 1 i nr 2 pracują w odrębnych salach przy czym wyłącznie w sali przeznaczonej dla Komisji nr 1 może przebywać jednocześnie więcej niż 1 student.

 

 • Student przystępuje do egzaminu dyplomowego wyposażony w dokument potwierdzający tożsamości, długopis i środki ochrony osobistej, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy.

 

 • W obecności Komisji nr 1 student/słuchacz, po potwierdzeniu jego tożsamości i ustaleniu, że został ujęty na liście osób uprawnionych do przystąpienia do egzaminu, losuje 3 pytania egzaminacyjne - jedno pytanie losowane jest z grupy A, dwa pytania z grupy B.

 

 • Komisja nr 1 sporządza protokół z losowania, który przekazywany jest do Komisji nr 2. W tym samym czasie student/słuchacz przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi na wylosowane pytania

 

 • Czas przygotowywania się do udzielenia odpowiedzi na pytania nie może być dłuższy niż 10 minut. Po upływie tego czasu student/słuchacz udaje się do strefy oczekiwania na wezwanie Komisji nr 2

 

 • Egzamin dyplomowy może zostać uznany za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku, gdy odpowiedź studenta/słuchacza na każde z wylosowanych pytań będzie oceniona co najmniej na ocenę dostateczną.

 

 • Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania student/słuchacz zobowiązany jest opuścić salę egzaminacyjną.

 

 • Komisja egzaminacyjna nr 2 ustala ocenę z egzaminu,  ocenę na dyplom oraz uzupełnia protokół egzaminacyjny.

 

 • Ocena z egzaminu stanowi średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych z odpowiedzi na wylosowane pytania.

 

 • Ocena ukończenia studiów (ocena na dyplom/świadectwo ukończenia studiów podyplomowych) obliczana jest zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Uczelni.

 

 • Wynik egzaminu dyplomowego ogłaszany jest przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej indywidualnie każdemu studentowi/słuchaczowi.

 

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie dyplomowym oraz otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

 

 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie dyplomowym reguluje Zarządzenie Dziekana.

 

 • Egzamin poprawkowy wyznaczany jest nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

 

 • Negatywna ocena z egzaminu poprawkowego, lub nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

 • Przywrócenie w prawach studenta/słuchacza i ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego odbywa się zgodnie z regulaminem studiów

 

Stan obowiązujący na dzień 02 marca 2021 roku.

 

_______________________________________________

Informacji uzupełniających udziela Dziekan Wydziału

dziekan@wspia-nt.pl tel. 61 4429417

_______________________________________________

 

 

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji