Rekrutacja on-line

Logopedia

CEL

 

Celem studiów podyplomowego jest nabycie profesjonalnej wiedzy z zakresu normy i patologii używania języka oraz nabycie umiejętności wdrażania działań profilaktycznych, diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz prowadzenie terapii logopedycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych. Ponadto, Słuchacze otrzymają niezbędną w pracy logopedy wiedzę z zakresu językoznawstwa, w tym a także, zgodnie z profilem uczelni, silną podbudowę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki. Absolwent kierunku będzie potrafił dokonać diagnozy pacjenta oraz zaproponować odpowiedni dla danego zaburzenia tok terapii. Będzie także przygotowany, by świadomie tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy.

 

Program studiów jest zgodny ze standardem kształcenia logopedów określonym w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

ADRESACI

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z kierunków takich jak pedagogika, psychologia, filologia (nowożytna), językoznawstwo stosowane oraz pokrewne dyscypliny, zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy. Program stanowi cenne uzupełnienie warsztatu pracy każdego nauczyciela. Daje także uprawnienia niezbędne do otworzenia prywatnego gabinetu logopedycznego.

 

Przed rozpoczęciem nauki słuchacz zobowiązany jest przedłożyć wraz z wymaganymi dokumentami zaświadczenie od logopedy lub foniatry o braku wady wymowy.

 

PROGRAM NAUCZANIA

Program obejmuje 4 semestry nauczania, na które składa się 782 godziny zajęć dydaktycznych (w tym 180 godzin praktyk logopedycznych). Organizacja studiów przewiduje zajęcia w formie stacjonarnej, zdalnej (materiał e-learningowy) oraz on-line (ZOOM, MS Teams).

 

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmują grupy zajęć C.5, C.6, C.7 oraz E.1, E.2 i E.3 określone w standardzie.

EGZAMIN DYPLOMOWY

 Studia kończą się egzaminem dyplomowym w postaci prezentacji wybranego przez Słuchacza studium przypadku obserwowanego podczas praktyki zawodowej. Słuchacz może przygotować do prezentacji materiały multimedialne lub inne pomoce terapeutyczne do okazania. Po prezentacji Słuchacz odpowiada na 3 pytania dotyczące: 1) danego przypadku; 2) diagnostyki logopedycznej; 3) losowe pytanie z zakresu całego programu studiów – lista pytań podana co najmniej 14 dni przed egzaminem do wiadomości Słuchaczy.

 

KOSZTY

  • 85 zł opłata wpisowa – płatne jednorazowo przed rozpoczęciem studiów
  • czesne:
Ilość semestrów Ilość rat wysokość czesnego w złotówkach (1 rata)
4 20 260 zł

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczelnia uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Do pobrania

 

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji