Rekrutacja on-line

Wychowawca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania

 • Praca
  Wychowawca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania
  Pracodawca: , Szamocin
  Termin składania dokumentów: 2018-01-31
  Numer oferty: 246-2018
  Wymagania:

  Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu 

  ogłasza

  nabór kandydatów

  na wolne stanowisko

  w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

  Stanowisko i miejsce w strukturze organizacyjnej: Wychowawca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

  Wymiar etatu: pełny etat

  Miejsce wykonywania pracy: Szamocin, ul. Szkolna 11

  Wymagania niezbędne:

  - wykształcenie wyższe pedagogiczne,

  - doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

  - umiejętność pracy z młodzieżą,

  - znajomość podstaw prawa oświatowego i innych dokumentów z nim związanych,

  - bardzo dobra organizacja pracy,

  - kreatywność,

  - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  Zakres obowiązków, m.in.:

  - organizowanie i realizowanie różnych form pracy wychowawczej (programów wychowawczych, grup wsparcia, zajęć zespołowych i indywidualnych) oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego (imprez, zajęć klubowych i warsztatowych, kół zainteresowań),

  - realizowanie zadań doskonalących pracę wychowawczą dotyczących organizacji grupy wychowawczej, troski o właściwy stosunek uczestnika do nauki i pracy, troski o wychowanie moralno-społeczne uczestników, współpracy z rodzicami, dbania o higienę zdrowotną uczestników, opieki i pomocy materialnej dla uczestników, pomocy w samorealizacji, wdrażania do poszanowania tradycji i wartości edukacyjnych.

  Wymagane dokumenty:

  - CV,

  - list motywacyjny,

  - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa umyślne,

  - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

  - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

  Prosimy o przesyłanie ofert na adres:

  Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP

  61-485 Poznań, ul 28 Czerwca 1956 roku nr 211,

  osobiście w Sekretariacie Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

  lub na adres: ofertypoznan@ohp.pl

  z podaniem w ofercie nr 6/18

  Aplikacje należy składać do dnia 31.01.2018

  Dodatkowe informacje:

  Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

  Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 61 831 24 79

  Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

  Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie WWK OHP w Poznaniu.

  Adam Pękarski

  p.o. Wojewódzki Komendant WWK OHP

  E-mail kontaktowy: ofertypoznan@ohp.pl
  Osoba kontaktowa:
  Telefon: 61 831 24 79
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji