Rekrutacja on-line

Urzędnik w Sądzie Rejonowym

 • Praca
  Urzędnik w Sądzie Rejonowym
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-03-21
  Numer oferty: 611-2019
  Wymagania:

  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

  Ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

  Kd-111-36/18

   

  Dyrektor Sądy Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

  poszukuje osoby zainteresowane zatrudnieniem

  w ramach umowy na zastępstwo za urzędnika

   

  Wymagania:

  I. Niezbędne:

  • Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie wyższe (preferowane prawo lub administracja)
  • Pełna zdolność do czynności prawnych
  • Nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej
  • Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)
  • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  • Odporność na stres, komunikatywność
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Znajomość techniki pracy biurowej w tym biegła znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word i MS Excel
  • Podzielność uwagi
  • Biegłość w pisaniu pod dyktando na komputerze (mile widziana znajomość techniki bezwzrokowego pisania na komputerze)

   

  Do zadań należeć będzie m.in.:

  • Prowadzenie decernatu referendarza lub sędziego w tym m.in. nauka wykonywania zarządzeń orzeczników, rozpisywania terminów, sporządzania wokand oraz protokołowania na Sali rozpraw
  • Wprowadzanie danych do systemu Sędzia2
  • Wykonywanie czynności z zakresu administracji sądowej

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • Podanie i CV
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (mile widziane referencje od poprzednich pracodawców)
  • Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   

  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

  Ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

   

  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sadu Rejonowego Poznań – Stare Miasto, pokój 112

   

  Z wybranymi kandydatami będziemy się kontaktować w przypadku pojawienia się możliwości zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Proponowane zasadnicze wynagrodzenie na cały etat wynosi 2400 zł. Proponujemy dogodne, stałe godziny pracy, możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych.

   

   

   

   

  Załącznik 1:

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH

  sporządzona na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

  Informacje podane poniżej dotyczą wyłącznie działalności Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, niezwiązanej bezpośrednio ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

  1. Państwa dane  osobowe  przetwarzane  są  w  ramach  Sądu  Rejonowego  Poznań  – Stare  Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61 – 729 Poznań, (dalej jako Sąd), a administratorami tych danych są Prezes oraz Dyrektor Sądu w zakresie realizowanych zadań.

  2. W  sprawach  wszelkich  pytań  i  wątpliwości  związanych  z  przetwarzaniem  danych  osobowych mogą  się  Państwo  kontaktować  z  Inspektorem  Ochrony  Danych pod  adresem  e-mail: iod@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji i/lub przeprowadzenia stosownego konkursu na wolne stanowisko

  4. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres 1 roku od daty wpływu aplikacji do  Sądu  lub  od  daty  utworzenia  listy  rezerwowej  – w  przypadku  przeprowadzenia  stosownego konkursu. W  przypadku  nie  odebrania  niniejszej  dokumentacji,  po  upływie  tego  okresu dokumenty zostaną zniszczone.

  5. Państwa  dane  osobowe  nie  są  przekazywane  do państw  trzecich,  tj.  poza  obszar  UE  lub  EOG lub do organizacji międzynarodowych.

  6. Dane  udostępniane  przez  Państwa  nie  będą  podlegały  udostępnianiu  podmiotom  trzecim. Odbiorcami  danych  będą  tylko  osoby,  jednostki  lub  instytucje  upoważnione  do  tego  z  mocy prawa.

  7. Przysługują Państwu następujące prawa

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych.

  8. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie.

  9. Co  do  zasady,  podanie  danych  osobowych Sądowi  jest  wymogiem  ustawowym  do  wzięcia udziału  w  procesie  rekrutacyjnym  w  Sądzie  Rejonowym  Poznań-Stare  Miasto  w  Poznaniu. Cofnięcie  zgody  na  przetwarzanie  Państwa  danych  osobowych  będzie  wiązało  się  z  rezygnacją z nawiązania stosunku pracy.

  10. Mają  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego – Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych  Osobowych, ul.  Stawki  2,  00  -193  Warszawa  w  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie Państwa  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólne  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

   

   

   

  Załącznik 2:

  …………………………., dnia………………………………roku

   

  ZGODA

  Ja, niżej podpisany/a ……………………………..........………………………………………………… (imię i nazwisko)

  legitymujący/a się …………………………. numer ...........................(rodzaj i numer dokumentu tożsamości)

  wyrażam dobrowolną zgodę  na  przetwarzanie przez  Sąd  Rejonowy  Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61 – 729 Poznań moich następujących danych osobowych:

  imiona  rodziców  /  data  urodzenia  /  miejsce  zamieszkania  (adres  do  korespondencji)  /  adres  e-mail / wykształcenie / przebieg dotychczasowego zatrudnienia*,

  w następujących celach:

  wykorzystania  w  procesie  rekrutacji / realizacji  umowy  o  praktyki  studenckie  /  praktyki absolwenckie / umowy zlecenie* inne....................................................................................................... (należy wskazać cel przetwarzania danych objętych zgodą)

  Brak zgody uniemożliwi realizację celów wskazanych w treści niniejszej zgody.

  Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana przez Pana/ Panią.

  Oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  klauzulą  informacyjną  sporządzoną  na  podstawie  art.  13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia  27  kwietnia  2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  lub  RODO) zamieszczoną  pod  adresem: https://poznan-staremiasto.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,340

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji