Rekrutacja on-line

Stażysta w Oddziale Gospodarczym

 • Staz
  Stażysta w Oddziale Gospodarczym
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-02-12
  Numer oferty: 576-2019
  Wymagania:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  ogłasza konkurs nr 2/2019 na stanowisko urzędnicze stażysty
  w Oddziale Gospodarczym

  (liczba wolnych stanowisk: 1)

   

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego.
  2. Znajomość technik biurowych oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Microsoft  Word i Excel.
  3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
  4. Odporności na stres, komunikatywności, zaangażowania i umiejętności pracy w zespole, sprawności
   w organizowaniu czasu pracy.
  5. Niekaralności.

   

  Dodatkowym atutem będą:

  1. Znajomości aktualnych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  2. Znajomość zasad funkcjonowania sądów powszechnych.
  3. Doświadczenie w realizacji wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
  4. Praktyczna umiejętność pacy w systemie SAP.

   

  Opis stanowiska pracy:

  Do podstawowych obowiązków poszukiwanego pracownika będą należały m.in.: nadzór nad usługami telekomunikacyjnymi oraz Internetu świadczonymi na rzecz sądu, zapewnienie ciągłości działania systemów bezpieczeństwa tj. monitoringu, alarmu włamania oraz systemu napadowego, systemu kontroli dostępu, zapewnienie ciągłości działania systemu klimatyzacji, realizacja wydatków bieżących oraz inwestycyjnych, prowadzenie analiz wykonania budżetu, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności z Oddziałem Inwestycji i Remontów, Oddziałem Informatycznym i Oddziałem Finansowo-Rachunkowym. 

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy,
  1. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:

  -        o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  -        o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  -        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  -        oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych.

   

  Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

  Miejsce pracy: Poznań. Zatrudnienie na wskazanym stanowisku może być związane ze sporadycznymi wyjazdami służbowymi do miejscowości, w których swoją siedzibę mają podległe sądy rejonowe (funkcjonalne). Lista sądów dostępna jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu.

  Przewidywana data rozpoczęcia pracy: I kwartał 2019 roku.

  Liczba wolnych stanowisk: jedno. Stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi:

  w okresie 6 miesięcznego stażu urzędniczego: 2 367 zł.,

  po zakończeniu stażu i pozytywnie zdanym egzaminie urzędniczym wynagrodzenie wzrośnie do 2 767 zł.

  Dodatkowo oferujemy:

  -        dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  -        możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  -        dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

  -        trzynastą pensję - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

  Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz jego zakres, termin i miejsce  przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie www.poznan.so.gov.pl w zakładce oferty pracy, do dnia
  19 lutego 2019 roku.

   

  Odpowiedzi na dodatkowe pytania można uzyskać pod nr telefonu: (61) 628 32 00

   

  Zgłoszenie należy przesłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań
  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3160,

  w terminie do dnia 12 lutego 2019 roku.

   

  Uwaga:

  Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
  W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.

  Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.

  Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji