Rekrutacja on-line

Stażysta do Oddziału Administracyjnego

 • Staz
  Stażysta do Oddziału Administracyjnego
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-11-30
  Numer oferty: 525-2018
  Wymagania:

   

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  ogłasza konkurs nr 11 / 2018

  na stanowisko urzędnicze - stażysty do Oddziału Administracyjnego

   

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Posiadania wykształcenia co najmniej wyższego I stopnia.
  2. Bardzo dobrej znajomości technik biurowych i obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze.
  3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
  4. Umiejętności samodzielnego myślenia i redagowania pism.
  5. Umiejętność pracy w zespole.
  6. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
  7. Niekaralności.

   

  Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość programu finansowo-księgowego SAP.
  2. Znajomość ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  3. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy,
  2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:

  -        o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  -        o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  -        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

  -        oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych.

   

   

  Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

  Miejsce pracy: Poznań. Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Przewidywana data rozpoczęcia pracy: IV kwartał 2018 roku.

  Przewidywana liczba wolnych stanowisk: jedno, z możliwością zwiększenia tej liczby o kolejne stanowiska.

  Zakres wykonywanych zadań: czynności kancelaryjne, rozumiane jako zespół czynności związanych z obiegiem pism (akt) oraz formalnym z nimi postępowaniem.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto  w okresie stażu urzędniczego wynosi: 2 367 zł.

  Dodatkowo oferujemy:

  -        dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  -        możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  -        dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

  -        trzynastą pensję - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  *zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl wzorami (w zakładce oferty pracy – konkurs 11/2018)

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.

   

  W momencie przyjęcia do pracy wybrane osoby otrzymają propozycję odbycia półrocznego stażu urzędniczego, po zakończeniu którego - w przypadku pozytywnej oceny i opinii - będą miały możliwość podpisania umowy na czas nieokreślony.

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

  Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz jego zakres, termin i miejsce  przeprowadzenia zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.poznan.so.gov.pl w zakładce oferty pracy, do dnia 5 grudnia 2018 roku.

   

   

  Zgłoszenie należy przesłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61 - 736 Poznań
  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3160,

  w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku.

   

    

   

   

  Uwaga:

   

  Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.

  Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”.

  Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji