Rekrutacja on-line

Stażysta

 • Staz
  Stażysta
  Pracodawca: , Warszawa
  Termin składania dokumentów: 2018-09-30
  Numer oferty: 457-2018
  Wymagania:

  Zasady organizacji stażu zawodowego w MUW

  I edycja programu „Staż u Wojewody”

   

  Informacje ogólne

   

  1. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, zwanym dalej „Urzędem”, w okresie lipiec – październik 2018 r., organizowane są staże zawodowe dla absolwentów szkół średnich, zwanych dalej „Absolwentem”.
  2. W stażu mogą wziąć udział pełnoletni absolwenci szkół średnich, którzy spełniają poniższe wymagania:

  1)   nie ukończyli 24 roku życia,

  2)   posiadają polskie obywatelstwo.

  1. Miesięczny staż obejmuje 150 godzin zegarowych i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy,
   w którym realizowany będzie staż.
  2. Staż będzie można odbyć w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Wydziale Polityki Społecznej, Wydziale Infrastruktury lub Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości.
  3. Absolwentowi z tytułu odbywania stażu będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto.
  4. Dokumentem poświadczającym ukończenie stażu jest zaświadczenie o ukończonym stażu zawodowym,
   które zawiera następujące informacje: imię i nazwisko stażysty, czas trwania stażu, nazwę komórki
   organizacyjnej, w której był realizowany staż oraz główne zadania realizowane przez stażystę.
   1. W ramach stażu, stażyści zostaną zapoznani z bieżącą pracą Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem pracy
    w wydziale, w którym realizowany będzie staż, wykonując zadania administracyjno-biurowe.

   

  Zasady rekrutacji

   

  1. Proces rekrutacji na staż zawodowy, zwany dalej „rekrutacją”, trwa od 29 sierpnia2018 r.
   do 9 września 2018 r. Informacje o procesie rekrutacji zamieszcza się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

  https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/praca/866,Praktyki-staze-wolontariat.html

  1. Formularz aplikacyjny należy wypełniać w wersji elektronicznej i przesłać na adres mailowy: msleszynska@mazowieckie.pl do 9 września 2018 r.
  2. Formularz aplikacyjny można składać osobiście do 7 września 2018 r. w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Warszawa, pl. Bankowy 3/5, w pokoju 173 (piętro I, wejście B).
  3. MUW zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu przyjmowania formularzy aplikacyjnych.
  4. Formularze złożone w inny sposób niż wskazany w ust. 2 i ust 3 nie będą rozpatrywane.
  5. Proces rekrutacji składa się z 2 etapów:
  • weryfikacji przesłanych wniosków pod względem kryteriów, o których mowa w informacjach ogólnych. Absolwenci spełniający te kryteria zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na wskazany
   w formularzu adres e-mail, o zakwalifikowaniu się do następnego etapu rekrutacji;
  • rozmowy rekrutacyjnej. O terminach rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą elektroniczną.
  1. Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z podjęcia stażu w Urzędzie.
  2. O ostatecznym wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany
   w formularzu adres e-mail.
  3. Wraz z zakończeniem edycji programu Staż u Wojewody wnioski osób niezakwalifikowanych będą komisyjnie zniszczone.

  Zasady udziału i zaliczenia stażu

   

  1. Staż przebiega zgodnie z ramowym programem stażu.
  2. Absolwent zakwalifikowany do odbycia stażu, zobowiązuje się do:

  1)   poddania się badaniom wstępnym i dostarczenia orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy przed rozpoczęciem stażu. Badania bezpłatnie można wykonać jedynie w placówkach wskazanych
  na skierowaniu.

  2)   przedłożenia we wskazanym terminie dokumentów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy zlecenia;

  3)   obowiązkowego udziału w następujących szkoleniach:

  • szkoleniu wstępnym z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (instruktażu ogólnego)
   oraz instruktażu stanowiskowym przeprowadzonym przez kierownika oddziału w wydziale/biurze,
   w którym odbywa się staż,
  • szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych,
  • szkoleniu z zasad bezpieczeństwa informacji obowiązujących w Urzędzie,
  • innych szkoleniach i instruktażach przewidzianych w programie stażu;

  4)   przestrzegania obowiązującego w Urzędzie regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych;

  5)   czynnego udziału i zaangażowania w odbywany staż;

  6)   starannego wykonywania pracy powierzonej przez opiekuna stażu;

  7)   noszenia identyfikatora wydanego na czas stażu;

  8)   rozpoczęcia i zakończenia stażu w zadeklarowanym terminie;

  9)   przestrzegania tajemnic prawnie chronionych związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

  1. W przypadku naruszenia przez absolwenta obowiązków, o których mowa w ust. 2, odbywanie stażu może
   być przerwane przez Urząd przed jego zakończeniem.
  2. Stażysta odbywa staż pod kierunkiem opiekuna stażu, wskazanego przez Urząd.
  3. Opiekun stażu zobowiązany jest w szczególności do:

  1)   zapoznania stażysty ze strukturą organizacyjną Urzędu, regulaminem pracy i innymi aktami prawa
  wewnętrznego oraz zasadami obowiązującymi w Urzędzie;

  2)   omówienia ze stażystą wzajemnych oczekiwań;

  3)   realizowania stażu zgodnie z ustalonym programem;

  4)   zapewnienia stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i nabycia nowych umiejętności;

  5)   udzielania stażyście na bieżąco wsparcia merytorycznego, informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników, stopnia realizacji zadań, a także rozwijanych umiejętności;

  6)   przeznaczenia w ciągu dnia pracy czasu wyłącznie dla stażysty (w zależności od potrzeb co najmniej
  30 minut m.in. na wytłumaczenie zleconych zadań, informację zwrotną dotyczącą sposobu ich realizacji).

  1. Podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu stażu jest przedłożenie do Biura Kadr i Obsługi Prawnej:

  1)   prawidłowo wypełnionych oświadczeń o odbyciu instruktażu stanowiskowego, zapoznaniu z regulaminem organizacyjnym Urzędu oraz regulaminem wewnętrznym wydziału;

  2)   oświadczenia opiekuna stażu o zrealizowaniu programu stażu wraz z podpisaną listą obecności zatwierdzoną przez opiekuna;

  3)   prawidłowo wypełnionego rachunku do umowy zlecenia podpisanego przez dyrektora wydziału, w którym odbywany będzie staż.

  Ochrona danych osobowych

   

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@mazowieckie.pl, tel. 22 695 69 80 lub listownie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
  3. Dane osobowe:
   1. Będą przetwarzane w celu rekrutacji stażystów oraz organizacji staży;
   2. Nie będą udostępniane innym odbiorcom;
   3. Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych;
   4. W przypadku osób niezakwalifikowanych do odbycia stażu będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego;
   5. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
  4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – stażyście będzie przysługiwało również prawo do:
   1. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem;
   2. Usunięcia danych;
   3. Przeniesienia danych;
   4. Ograniczenia przetwarzanych danych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem udziału w rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy zlecenia
   i osoba biorąca udział w procesie rekrutacji jest zobowiązana do ich podania.
  7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
   oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. Oferty staży w ramach I edycji programu „Staż u Wojewody”

  Wydział Spraw Cudzoziemców

   

  • Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

  • Zapoznanie się z Regulaminem Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Polityką bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Polityką antydyskryminacyjną i antymobingową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Mazowiecki Urząd  Wojewódzki w Warszawie (ogólnie) ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wydziału Spraw Cudzoziemców.

  • Zapoznanie się z ustawą o cudzoziemcach.

  • Zapoznanie się z pracą z klientem wielokulturowym.

  • Poznanie nowoczesnych standardów obsługi klienta.

  • Współpraca z oddziałami wydziału.

  • Udzielanie podstawowych informacji klientom urzędu.

  • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.

  • Rejestrowanie wydawanych rozstrzygnięć w systemach informatycznych.

  •Obsługa klienta w zakresie udzielania informacji dotyczących złożenia wniosków w sprawach legalizacji  pobytu.

  Wydział Polityki Społecznej

  • Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

  • Zapoznanie się z Regulaminem Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Polityką bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Polityką antydyskryminacyjną i antymobingową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Mazowiecki Urząd  Wojewódzki w Warszawie (ogólnie) ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wydziału Polityki Społecznej.

  • Zapoznanie z zadaniami realizowanymi z zakresu orzekania o niepełnosprawności.

  • Współudział  w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych.

  • Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do właściwych miejscowo powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

  Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

  • Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.

  • Zapoznanie się z Regulaminem Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Polityką bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Polityką antydyskryminacyjną i antymobingową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  • Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Mazowiecki Urząd  Wojewódzki w Warszawie (ogólnie) ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości.

  • Współpraca z oddziałami wydziału.

  • Zakładanie i kompletowanie akt do toczących się postępowań.

  • Pomoc w udzielaniu informacji klientom zewnętrznym urzędu.

  • Pomoc przy redagowaniu projektów pism.

  Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

  • Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
  • Zapoznanie się z Regulaminem Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Polityką bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Polityką antydyskryminacyjną i antymobingową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Mazowiecki Urząd  Wojewódzki w Warszawie (ogólnie) ze szczególnym uwzględnieniem zadań Biura Kadr i Obsługi Prawnej.
  • Zapoznanie się z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez archiwum zakładowe.
  • Przygotowywanie materiałów archiwalnych (kat. A) celem przekazania do zasobu Archiwum Państwowego.
  • Ewidencjonowanie dokumentacji przejętej przez archiwum zakładowe.
  • Zapoznanie się z pracą z klientem.

  Wydział Infrastruktury

  • Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi.
  • Zapoznanie się z Regulaminem Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Polityką bezpiecznej pracy w systemach informatycznych, Polityką antydyskryminacyjną i antymobingową oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  • Zapoznanie się z zadaniami realizowanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (ogólnie) ze szczególnym uwzględnieniem zadań Wydziału Infrastruktury.
  • Udział w prowadzonych postępowaniach  realizowanych na podstawie ustawy Prawo budowlane.
  • Współpraca przy kompletowaniu dokumentacji dla inwestycji realizowanych na Mazowszu.
  • Pomoc przy redagowaniu  projektów rozstrzygnięć,  pism oraz innych dokumentów.
  • Zapoznanie się z pracą z klientem.
  • Wsparcie pracowników merytorycznych poprzez zapewnienie kompletności  dokumentacji.
  • Zakładanie i kompletowanie akt do toczących się postępowań.
  • Zdobycie doświadczenia w przygotowaniu pism, korespondencji oraz zapoznanie się z obiegiem  dokumentacji w urzędzie i jednostkach zespolonych.
nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji