Rekrutacja on-line

Starszy referent do spraw kadr

 • Praca
  Starszy referent do spraw kadr
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-09-10
  Numer oferty: 454-2018
  Wymagania:

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  starszy referent do spraw: kadr w Drugim Dziale Kadr i Szkoleń w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Adres urzędu :

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  -praca biurowa wykonywana w siedzibie jednostki,

  -praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

  -oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  -praca jednozmianowa w porze dziennej.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  -nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A  przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda, toaleta, miejsce parkingowe)

  -obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku,

  -w gmachu korytarze są pozbawione progów , umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich

  narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka , telefon

  Zakres zadań:

  -przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem,trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, powołaniem, trwaniem i odwołaniem z wyższych stanowisk służbowych w służbie cywilnej, mianowaniem do służby, pełnieniem służby i zwolnieniem ze służby

  -prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem , aktualizacją danych oraz wyrejestrowaniem pracowników i funkcjonariuszy z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  -rozliczanie czasu pracy i służby,

  -prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,

  -przygotowywanie i sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działania komórki

  Wymagania niezbędne :

  -wykształcenie średnie,

  -znajomość przepisów prawa pracy,

  -znajomość ustawy o służbie cywilnej

  -znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

  -znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

  -znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

  -znajomość przepisów z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych

  -umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office,

  -umiejętność stosowania przepisów w praktyce,

  -umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,

  -odporność na stres,

  -posiadanie obywatelstwa polskiego

  -korzystanie  z pełni praw publicznych

  -nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Wymagania dodatkowe:

  -wykształcenie wyższe

  -doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze kadr

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  - Życiorys/ CV i list motywacyjny

  - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  - oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami ( wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423)- dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

  -oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  -oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  -oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  -oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  -kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  -kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

  -kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  - miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A 

  61-501 Poznań

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej: 

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 85 86 107

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji