Rekrutacja on-line

Stanowisko urzędnicze do Oddziału Analiz i Organizacji Pracy

 • Praca
  Stanowisko urzędnicze do Oddziału Analiz i Organizacji Pracy
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-05-24
  Numer oferty: 671-2019
  Wymagania:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  ogłasza konkurs nr 6/2019

  na stanowisko urzędnicze do Oddziału Analiz i Organizacji Pracy

  miejsce pracy - Poznań

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Wykształcenia wyższego, minimum I stopnia;
  2. Biegłej umiejętności obsługi programu MS Excel i MS PowerPoint;
  3. Zdolności analitycznych, planowania i myślenia strategicznego;
  1. Umiejętności pracy w zespole i działania pod presją czasu;
  1. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej;
  2. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania;
  3. Korzystania z pełni praw publicznych;
  4. Niekaralności.

   

  Mile widziane:

  1. Wykształcenie wyższe z zakresu statystyki lub informatyki;
  2. Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji publicznej;
  3. Wiedza dotycząca zasad i praktyki funkcjonowania sądownictwa powszechnego.

   

  Zakres podstawowych obowiązków:

  1. Weryfikacja danych statystycznych nadsyłanych przez wydziały sądu okręgowego i sądy rejonowe oraz dokonywanie kontroli kompletności logicznej i rachunkowej zbieranych danych;
  2. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych statystycznych w zakresie ewidencji spraw oraz limitów i obsad kadrowych zgromadzonych w aplikacji AS-SAP oraz Hurtowni SAP BW;
  3. Sporządzanie analiz statystycznych i przygotowywanie opracowań porównawczych z zakresu obciążenia sądów i etatyzacji w poszczególnych grupach zawodowych;
  4. Opracowywanie i przedstawianie modyfikacji baz danych.

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy.
  2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:

  -         o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

  -         o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

  -         oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

  -         oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych;

  -         zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych.

   

  Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji.

   

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: 2 567 zł.

  Po zakończeniu stażu i pozytywnie zdanym egzaminie urzędniczym proponowane wynagrodzenie
  wynosi 2 967 zł.

  Dodatkowo oferujemy:

  -        dodatek za wieloletnią pracę - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  -        możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  -        dofinansowanie zakupu okularów/soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,

  -        trzynastą pensję - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

  *zgodnie z załączonymi na stronie www.poznan.so.gov.pl (w zakładce oferty pracy – konkurs 6/2019) wzorami

   

   

   

   

  Miejsce pracy: Poznań.

  Liczba wolnych stanowisk: jedno. Stanowisko pracy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   

  Przewidywana data rozpoczęcia pracy: czerwiec/lipiec 2019 roku.

   

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/uprawnień.

   

  Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia                           17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 – tj.).

   

  Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz termin, miejsce i zakres drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.poznan.so.gov.pl w zakładce oferty pracy do dnia
  31 maja 2019 roku.

   

  Na dodatkowe pytania odpowiedzi udziela Kierownik Oddziału Analiz i Organizacji Pracy pod nr telefonu:
  (61) 628 31 10.

   


  Zgłoszenia należy przesłać na adres:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, 61 – 736 Poznań

  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3 160,

  w terminie do 24 maja 2019 roku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uwaga:

   

  Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
  W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.

   

  Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
  zwane dalej „RODO”.

  Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji