Rekrutacja on-line

Stanowisko urzędnicze

 • Praca
  Stanowisko urzędnicze
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-04-22
  Numer oferty: 632-2019
  Wymagania:

  Sąd Okręgowy w Poznaniu

  ul.Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

  tel. 61 62 83 004 fax. 61 62 83 035

  e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl

  Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego pracownika do wydziałów orzeczniczych na stanowisko urzędnicze.

  Od kandydatów wymagamy:

  1. Posiadania co najmniej wykształcenia średniego ze złożonym egzaminem maturalnym.
  2. Bardzo dobrej znajomości technik biurowych i obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze.
  3. Nieposzlakowanej opinii i wysokiego poziomu kultury osobistej.
  4. Umiejętności samodzielnego myślenia.
  5. Odporności na stres, komunikatywności i zaangażowania.
  6. Niekaralności.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. CV i podanie zawierające nr telefonu oraz adres mailowy
  2. Wypełnione druki załączonych do oferty oświadczeń*:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych z jednoczesną zgodą na przetwarzanie tych danych

  Miejsce pracy: Poznań. Stanowisko pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Zakres obowiązków: czynności związane z pracą protokolanta sądowego.

  Z uwagi na charakter wykonywanych zadań, może zaistnieć konieczność poddania się procedurom sprawdzającym przez inne organy/służby w celu uzyskania niezbędnych upoważnień/ uprawnień.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi: 2 500zł 

  Dodatkowo oferujemy:

  • dodatek za wieloletnią pracę- zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • dofinansowanie zakupu okularów/ soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze
  • trzynastą pensję- zgodnie z obowiązującymi przepisami

  Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje.

  Rekrutacja ciągła- z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się w przypadku pojawienia się możliwości zatrudnienia w ramach wyżej wymienionej umowy.

  Zgłoszenie z dopiskiem "umowa na zastępstwo nieobecnego urzędnika" należy przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Poznaniu, ul. Stanisława Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Poznaniu, pokój nr 3160

  Uwaga: Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty będą podlegały zniszczeniu.

  Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), zwane dalej "RODO". Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji