Specjalista- Dział Zamówień Publicznych

 • Praca
  Specjalista- Dział Zamówień Publicznych
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-05-19
  Numer oferty: 372-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 26773 z dnia 09 maja 2018 r. do 19 maja 2018 r.

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  Dział Zamówień Publicznych

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61 - 501 Poznań

  WARUNKI PRACY

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca wykonywana w siedzibie jednostki,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych, winda,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

  ZAKRES ZADAŃ

  Planowanie, organizowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,  w tym postępowań o wysokim stopniu trudności i złożoności.

  Udział w pracach komisji przetargowych.

  Monitorowanie realizacji umów w zakresie postanowień wynikających z ustawy Prawo zamówień

  publicznych.

  Reprezentowanie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą  

  i sądami powszechnymi.

  Przygotowanie danych oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie właściwości komórki

  Monitorowanie i koordynowanie zamówień wspólnych prowadzonych przez jednostki KAS  

  w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Finansów.

  Weryfikacja w zakresie zgodności z przepisami zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych wniosków o wszczęcie postępowania, kierowanych do Działu Zamówień Publicznych przez komórki Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Wykonywanie zadań w ramach planowych lub doraźnych kontroli resortowych, Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych jednostek kontrolnych.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: wyższe

  doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zamówień publicznych.

  Biegła obsługa komputera i programów biurowych

  Łatwość komunikacji

  Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub budowlane lub wyższe uzupełnione studiami

  podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych.

  Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym j. angielski, j. niemiecki, francuski.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy

  z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 19 maja 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61 - 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – specjalista ILZ”.

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6% Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.560,29 zł brutto (wg mnożnika 1,90 kwoty bazowej dla członka korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wpoznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 142.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji