Rekrutacja on-line

Specjalista - Dział Zamówień Publicznych

 • Praca
  Specjalista - Dział Zamówień Publicznych
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-02-26
  Numer oferty: 600-2019
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   

  Ogłoszenie o naborze nr  42808 z dnia 14 lutego 2019 r.

  Oferta ważna do 26 lutego 2019 r.

   

  Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  SPECJALISTA

  Dział Zamówień Publicznych

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

   

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca biurowa wykonywana w siedzibie jednostki,

  • praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych, winda,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
  • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

   

  ZAKRES ZADAŃ:

  • Planowanie, organizowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym postępowań o wysokim stopniu trudności i złożoności.
  • Udział w pracach komisji przetargowych.
  • Monitorowanie realizacji umów w zakresie postanowień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Reprezentowanie Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
  • Przygotowanie danych oraz opracowywanie analiz i sprawozdań w zakresie właściwości komórki
  • Monitorowanie i koordynowanie zamówień wspólnych prowadzonych przez jednostki KAS w zakresie wymaganym przez Ministerstwo Finansów.
  • Weryfikacja w zakresie zgodności z przepisami zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych wniosków o wszczęcie postepowania, kierowanych do Działu Zamówień Publicznych przez komórki Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
  • Wykonywanie zadań w ramach planowych lub doraźnych kontroli resortowych, Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych jednostek kontrolnych.

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata pacy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych lub 5 lat pracy w instytucjach publicznych na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem przepisów prawa
  • Biegła obsługa komputera i programów biurowych
  • Łatwość komunikacji
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub budowlane lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych.
  • Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym j. angielski, j. niemiecki, francuski.

   

   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61- 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – specjalista ILZ"

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

   

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

   

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto(wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej)

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 85 86 142

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji