Rekrutacja

Specjalista ds. inwestycji

 • Praca
  Specjalista ds. inwestycji
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-25
  Numer oferty: 298-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Ogłoszenie o naborze nr 24023 z dnia 15 marca 2018 r. obowiązuje do 25 marca 2018r
  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
  specjalista
  do spraw: inwestycji
  Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami
  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań
  ADRES URZĘDU:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61 - 501 Poznań


  WARUNKI PRACY
  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  - praca wykonywana w siedzibie jednostki lub w terenie,
  - praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  - budynek wielopiętrowy z windą,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
  głuchoniemych,- narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon.

  ZAKRES ZADAŃ
  Prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych KAS w woj. wielkopolskim.
  Organizowanie procesów budowlanych, uczestnictwo w procesie budowlanym, dokonywanie odbiorów
  zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, przekazywanie obiektu do użytkowania.
  Współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentów przetargowych tj. : (opracowywanie wzorów umów na
  budowlane prace inwestycyjne i remontowe, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kosztorysów
  inwestorskich, przedmiarów robót ) w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych KAS w woj.
  wielkopolskim.
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych.
  Przestrzeganie wymaganych w procesie budowlanym procedur urzędowych oraz prowadzenie
  korespondencji związanej z procesem budowlanym.
  Sprawdzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym,
  zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora.
  Udział jako członek w komisjach przetargowych.
  Kompletowanie dokumentacji terenowo - prawnej.


  WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  Wykształcenie: wyższe
  Biegła obsługa komputera i programów biurowych (Microsoft Word, Microsoft Excel)
  Obsługa programów kosztorysowych, wspomagania projektowania typu CAD
  Łatwość komunikacji
  Umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
  Posiadanie obywatelstwa polskiego
  Korzystanie z pełni praw publicznych
  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  WYMAGANIA DODATKOWE
  Wykształcenie: wyższe techniczne specjalizacja elektryczna
  doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku administracyjnym lub w pracy jako inspektor lub kierownik
  budowy
  Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone/ poufne
  Uprawnienia elektryczne/budowlane
  Znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym j. angielski, j. niemiecki.


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
  Życiorys/CV i list motywacyjny
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
  organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz.423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.
  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie
  polskiego obywatelstwa
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
  zawodowego / stażu pracy


  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Dokumenty należy złożyć do: 25 marca 2018 r.
  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61 - 501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – specjalista ILN”.


  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
  urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
  Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
  pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
  niniejszym ogłoszeniu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3.560,29 zł brutto (wg. mnożnika 1,90 kwoty bazowej dla
  członka korpusu służby cywilnej).
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy
  o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej
  w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadcz
  en
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych
  etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 142.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji