Rekrutacja on-line

Specjalista ds. inwestycji

 • Praca
  Specjalista ds. inwestycji
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-12-26
  Numer oferty: 544-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 39666 z dnia 15 grudnia 2018 r.

  Oferta ważna do 26 grudnia 2018 r.

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  Specjalista

  do spraw: inwestycji

  Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

  Poznań

   

  ADRES URZĘDU

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca wykonywana w siedzibie jednostki lub w terenie

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - budynek wielopiętrowy z windą

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, telefon

   

  ZAKRES ZADAŃ

  - prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych KAS w woj. wielkopolskim

  - organizowanie procesów budowlanych, uczestnictwo w procesie budowlanym, dokonywanie odbiorów zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, przekazywanie obiektu do użytkowania

  - współuczestniczenie w przygotowaniu dokumentów przetargowych tj. : (opracowywanie wzorów umów na budowlane prace inwestycyjne i remontowe, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót) w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych KAS w woj. wielkopolskim

  - pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wskazanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych

  - przestrzeganie wymaganych w procesie budowlanym procedur urzędowych oraz prowadzenie korespondencji związanej z procesem budowlanym

  - sprawdzanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pod względem formalnym, merytorycznym, zgodności z warunkami umownymi i oczekiwaniami inwestora

  - udział jako członek w komisjach przetargowych

  - kompletowanie dokumentacji terenowo - prawnej

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  - wykształcenie wyższe

  - biegła obsługa komputera i programów biurowych ( Word, Excel)

  - obsługa programów kosztorysowych, wspomagania projektowania typu CAD

  - łatwość komunikacji

  - umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz pracy w zespole

  - posiadanie obywatelstwa polskiego

  - korzystanie z pełni praw publicznych

  - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

  - wykształcenie wyższe techniczne specjalizacja elektryczna

  - doświadczenie zawodowe 1 rok na stanowisku administracyjnym lub w pracy jako inspektor lub kierownik budowy

  - uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone/poufne

  - uprawnienia elektryczne/budowlane

  - znajomość języków obcych na poziomie komunikatywnym j. angielski, j. niemiecki

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  - życiorys/CV i list motywacyjny

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  - oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.

  - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego

  - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  - dokumenty należy złożyć do 26 grudnia 2018 r.

  - decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  - miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań z dopiskiem "oferta pracy - specjalista ILN"

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5.153,06 zł brutto (wg mnożnika 2,750 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 85 86 142

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji