Rekrutacja on-line

Specjalista do spraw: szkoleń w Pierwszym Referacie Kadr i Szkoleń w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

 • Praca
  Specjalista do spraw: szkoleń w Pierwszym Referacie Kadr i Szkoleń w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-02
  Numer oferty: 264-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 22671 z dnia 20 lutego 2018 r.

  TERMIN SKŁADANIA OFERT do 2 marca 2018 r.  etat- 1 

  Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu Ul. Dolna Wilda 80A,  61-501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – Szkolenia-IZK4”.

   

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista do spraw: szkoleń w Pierwszym Referacie Kadr i Szkoleń w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY/ ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca wykonywana w siedzibie urzędu.

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - Nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsca parkingowe,

  - Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku.

  W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich.

  - narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  ZAKRES ZADAŃ

  Planowanie, inicjowanie i koordynowanie zadań związanych z polityką szkoleniową w tym procesu identyfikacji potrzeb, planowania, organizacji i ewaluacji skuteczności szkoleń w Izbie w celu zapewnienia

  rozwoju zawodowego pracownikom oraz skorelowania jej z długookresowym planem rozwoju Izby Sporządzanie planów i ewidencjonowanie zrealizowanych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, planowych i pozaplanowych celem zagwarantowania podnoszenia kwalifikacji oraz wiedzy merytorycznej i praktycznej pracowników Prowadzenie administracyjnej obsługi staży, szkoleń, praktyk zawodowych i absolwenckich realizowanych przez Izbę oraz administrowanie platformą e-learningową Atena 2, w tym koordynowanie szkoleniami, administrowanie profilami użytkowników, wystawianie zaświadczeń oraz prowadzenie zbiorczych zestawień w celu przeprowadzenia zaplanowanych szkoleń regionalnych, planów resortowych i ramach IPRZ

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: wyższe

  staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy w obszarze kadrowym

  dobra znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji

  Skarbowej oraz przepisów wykonawczych

  umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

  umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły

  umiejętność obsługi komputera

  asertywność

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w komórce ds. szkoleń w administracji celno-skarbowej

  Znajomość programów komputerowych: Word, Excel.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

  zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi

  organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie

  polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo

  skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia

  zawodowego / stażu pracy

  Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby  niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla

  członków korpusu służby cywilnej) O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8586116

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni