Rekrutacja on-line

Służba przygotowawcza w Straży Granicznej

 • Praca
  Służba przygotowawcza w Straży Granicznej
  Pracodawca: , Krosno Odrzańskie
  Termin składania dokumentów: 2018-07-09
  Numer oferty: 388-2018
  Wymagania:

  Uprzejmie informujemy, iż Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

   

  Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia pod nr tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26 lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

   

  W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty i godziny złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z telefonicznej możliwości kontaktu.

   

  Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG w miesiącu październiku 2018 r. do 37 osób.

   

  PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ

  Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela:

   

  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

  Sekcja Organizacji i Naboru

  Wydziału Kadr i Szkolenia

  ul. Poprzeczna 1

  66-600 Krosno Odrzańskie

  tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26, poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30

  e-mail: nabor.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

   

  KANDYDATÓW PROSIMY O POBRANIE KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYŁĄCZNIE ZE STRONY NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU SG, Z UWAGI NA MOŻLIWOŚĆ POBRANIA NIEAKTUALNYCH WZORÓW Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

   

  Kwestionariusz należy wypełnić własnoręcznie, drukowanym, starannym, czytelnym pismem (bez skreśleń i poprawek), używając jednego koloru długopisu, uzupełniając wszystkie strony z wyjątkiem strony 10 (oświadczenie) udzielając pełnych, wyczerpujących odpowiedzi (wzór wypełnionego kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl) 

   

  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

  Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

  - posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

  - która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem w stosunku do osób w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

  - nieposzlakowanej opinii,

  - niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  - korzystająca z pełni praw publicznych,

  - posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

  - posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

  - gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

  - dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  - posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

  - która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

   

  Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  - otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

  - osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;

  - uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisje lekarską;

  - ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

  - wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

   

  PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTY

  Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów do służby realizowane jest w sposób ciągły i jest procesem długotrwałym. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.).

  Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:

  I ETAP obejmuje:

  1. Osobiste złożenie w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:

  - pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, wraz z uzasadnieniem,

  - wypełnionego kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie internetowej: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl),

  - dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

  - kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

  - kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

  - w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

  - kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

  - kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa ( o ile dotyczy to kandydata/tki),

  - kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje).

   

  Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

  - oryginały wyżej wymienionych dokumentów,

  - posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty).

   

  Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

   

  W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

   

  Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

   

  2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

  3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

  4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

  5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

   

  Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

   

  II ETAP obejmuje:

  Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn albo Lubań) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

   

  Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.

   

  Drugi etap postępowania składa się z:

  - testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej,

  - testu pisemnego ze znajomości wybranego języka,

  - testu sprawności fizycznej,

  - rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jedngo z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji