Rekrutacja on-line

Referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce

 • Praca
  Referent w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-19
  Numer oferty: 287-2018
  Wymagania:

  Nr ogłoszenia 23691

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Referent 

  w Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających i Wymiany Informacji Międzynarodowej w Urzędzie Skarbowym Poznań-Jeżyce

  Liczba lub wymiar etatów: 1 

  Miejsce wykonywania pracy: Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań- Jeżyce

  ul. Strzelecka 2/6

  61-726 Poznań

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest  wyższy niż 6%

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujących typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych,
  • dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych,
  • przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych,

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  ·- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - budynek wielopiętrowy,

  - w budynku znajduje się winda,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  Wymagania niezbędne:

  Wykształcenie:   średnie

  Pozostałe wymagania niezbędne:

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i informatycznych,
  • zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz kojarzenia faktów,
   • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji,
   • komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,
   • wnikliwość, rzetelność.

  Wymagania dodatkowe:

  • Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, ekonometrycznym lub podyplomowe z obszaru objętego właściwością komórki organizacyjnej
  • Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - Życiorys/CV i list motywacyjny

  - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  - Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  - Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  Termin składania dokumentów: 19 marca 2018r.

  Miejsce składania dokumentów: 

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań z dopiskiem  „oferta pracy – US Jeżyce  SKA”.

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczeńKandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
  i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  61 85 86 199

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji