Rekrutacja

Referent w Drugim Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

 • Praca
  Referent w Drugim Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-04-26
  Numer oferty: 339-2018
  Wymagania:

  Ogłoszenie nr: 25597 z dnia 16 kwietnia 2018

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWA W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

   

  referent 

  w Drugim Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

  Liczba lub wymiar etatów: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Poznań, Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Izbie Skarbowej w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest  wyższy niż 6%

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach: podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług w celu ustalenia lub określenia należności podatkowej;
  • wnioskowanie o wykonanie zabezpieczeń podatkowych w celu realizacji tych zobowiązań;
  • sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym.

   

  Warunki pracy:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca administracyjno-biurowa,

  - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

  - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner),

  - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  - praca jednozmianowa w porze dziennej

  - analiza dokumentów, wprowadzanie danych do systemu informatycznego, praca w zespole

  •  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  - nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsca parkingowe,

  -  obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu    do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich.

   

  Wymagania niezbędne:

  Wykształcenie:   średnie

   

  Pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów prawa podatkowych,
  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku

   

  Wymagania dodatkowe:

  - wykształcenie wyższe

  - obsługa specjalistycznych programów komputerowych

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   

  Termin składania dokumentów: 26 kwietnia  2018 roku

   

  Miejsce składania dokumentów:  

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-726 Poznań     

  z dopiskiem „oferta pracy – PUS Poznań – SPV-2”.

   

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej)

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys/CV, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM

  i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8586119

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji