Rekrutacja on-line

Referent ds. wierzycielskich w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

 • Praca
  Referent ds. wierzycielskich w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-19
  Numer oferty: 286-2018
  Wymagania:

  Nr ogłoszenia 23673

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Referenta

  ds. wierzycielskich

  w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

  Liczba lub wymiar etatów: 1/1

  Miejsce wykonywania pracy: Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

  ul. Dolna Wilda 80B

  61-501 Poznań

   

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił
  powyżej 6%.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

   

  • Prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, w celu wydania stosownych rozstrzygnięć,
  • Prowadzenie spraw z zakresu  orzekania o zabezpieczeniu wykonana zobowiązań podatkowych nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, w celu wydania stosownych rozstrzygnięć,
  • Prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe w celu wydania stosownych rozstrzygnięć.

  Warunki pracy:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

  -oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym

  -praca jednozmianowa w porze dziennej

  •  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  - nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób   niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe

  - obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich

             - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  Niezbędne

  • Wykształcenie: średnie
  • Pozostałe wymagania niezbędne:

  -  Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów podatkowych obowiązujących na stanowisku pracy i umiejętność ich interpretowania,

  -  Umiejętność pracy w zespole,

  -  Komunikatywność,

  -  Zdolność analitycznego myślenia,

  -  Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych.

   

  Wymagania dodatkowe:

  • Wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym, prawniczym.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys/CV i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  •   kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

   

  Dokumenty należy składać lub przesyłać do:

  19.03.2018 r.                                                                                                     

  pod adresem:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy US Wilda SEW-2”

   

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
  i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  61 8586 219, 61 8328 897.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji