Rekrutacja on-line

Referent ds. wierzycielskich

 • Praca
  Referent ds. wierzycielskich
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-16
  Numer oferty: 280-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 23459 z dnia 06 marca 2018 r. Oferta do 16 marca 2018 r.

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  do spraw: wierzycielskich

  w Pierwszym Referacie Spraw Wierzycielskich w Urzędzie Skarbowym Poznań - Winogrady

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady

  ul. Z. Wojciechowskiego 3/5

  60-685 Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  WARUNKI PRACY

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  - drzwi odpowiedniej szerokości,

  - konieczność przemieszczania się między budynkami,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

  ZAKRES ZADAŃ

  wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i doręczanie upomnień, w celu zapewnienia dobrowolności wykonania przez podatników, płatników i inkasentów zobowiązań podatkowych, wystawianie i przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych w celu przymusowego dochodzenia zaległości,

  podejmowanie działań służących zabezpieczeniu i wykonaniu zobowiązań,

  prowadzenie czynności związanych z wygaśnięciem zobowiązań z powodu przedawnienia celem bieżącego aktualizowania stanu zaległości podatkowych, podejmowanie czynności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w celu zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa, poszukiwanie majątku zobowiązanych w celu prowadzenia skutecznej egzekucji.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  Podstawowa znajomość przepisów ustaw: Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 30 grudnia 2015 r. w sprawie postepowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2367 ze zm.).

  Samodzielność

  Komunikatywność

  Umiejętność analitycznego myślenia

  Umiejętność negocjacji i pracy w zespole

  Umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office.

  Odporność na stres

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji skarbowej w szczególności w obszarze rachunkowości lub egzekucji administracyjnej

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 16 marca 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem: Oferta pracy SEW– US Poznań-Winogrady

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8270168

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji