Rekrutacja on-line

Referent ds. Sekretariatu

 • Staz
  Referent ds. Sekretariatu
  Pracodawca: , Poznań-Nowe Miasto
  Termin składania dokumentów: 2019-12-23
  Numer oferty: 751-2019
  Wymagania:

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
  referent
  do spraw: sekretariatu
  w Dziale Wsparcia w Urzędzie Skarbowym Poznań - Nowe Miasto
  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań
  Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto
  ul. Chłapowskiego 17/18,
  60-965 Poznań
  ADRES URZĘDU:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61-501 Poznań WARUNKI PRACY
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • Praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  • Praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • budynek pięciopiętrowy,
  • winda umożliwia wjazd na IV piętro
  • w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
  głuchoniemym,
  • narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  ZAKRES ZADAŃ
  Prowadzenie sekretariatu Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zastępców oraz spraw powierzonych przez
  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
  Prowadzenie obsługi kancelaryjnej oraz dystrybucja informacji i dokumentacji w Urzędzie Skarbowym
  Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem upoważnień do podejmowania czynności w imieniu
  Naczelnika Urzędu oraz spraw dotyczących decyzji, wewnętrznych procedur postępowania i innych
  dokumentów wydawanych przez Naczelnika Urzędu w zakresie realizacji zadań określonych w art. 28
  ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  Wykształcenie: średnie
  Znajomość przepisów prawa podatkowego
  Posiadanie obywatelstwa polskiego
  Korzystanie z pełni praw publicznych
  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE
  • Wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym lub ekonomicznym
  • Przeszkolenie z obsługi programu komputerowego BIBLIOTEKA AKT, SZD
  • Dokładność i systematyczność
  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
  • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
  CV i list motywacyjny
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
  organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych
  dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w
  art. 9 ust. 1 RODO.
  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Dokumenty należy złożyć do: 23 grudnia 2019 r.
  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto SWW” DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80
  A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).
  Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel. 61 858 6173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.
  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, zawarcie umowy o
  pracę oraz archiwizacja dokumentów.
  Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o odbiorcach danych: tylko podmioty uprawnione, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie
  przepisów prawa lub umowy.
  Okres przechowywania danych:
  - w przypadku naboru: czas niezbędny do jego przeprowadzenia (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których
  dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru innego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje
  konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji;
  - w przypadku zawarcia umowy o pracę: okres zatrudnienia a następnie czas wynikający z przepisów o
  archiwizacji.
  Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
  2, 00-193 Warszawa).
  Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (imię
  / imiona, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
  zatrudnienia, wymagania
  do zatrudnienia do służby cywilnej, dane kontaktowe) jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby uczestniczyć w
  procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na
  przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną
  można odwołać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
  konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Inne informacje:
  Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
  urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
  niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
  płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
  pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w
  niniejszym ogłoszeniu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3515,66 zł brutto (wg mnożnika 1,834 kwoty bazowej dla
  członków korpusu służby cywilnej).
  Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej
  zgodnie z ustawą
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
  publiczne.
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  CV / życiorys i list motywacyjny muszą zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis
  kandydata.
  CV / życiorys powinno zawierać następujące informacje: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę urodzenia,
  miejsce zamieszkania (miejscowość), dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
  zatrudnienia oraz kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na określonym w ogłoszeniu
  stanowisku pracy,
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji
  Skarbowej
  w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej - w- poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzoryoświadczeń
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru
  z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w ofercie. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP
  KPRM i BIP IAS Poznań.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 61 87 30 426, 61 85 86 190.


nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji