Rekrutacja on-line

Referent ds. rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

 • Praca
  Referent ds. rachunkowości w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-04-13
  Numer oferty: 323-2018
  Wymagania:

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Referenta

  ds. rachunkowości

  w Dziale Rachunkowości w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

  Liczba lub wymiar etatów:  2

  Miejsce wykonywania pracy: Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

                      Plac Cyryla Ratajskiego 5

                      61-726 Poznań

   

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • dokonywanie rozliczeń kont szczegółowych podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości i zwrotów podatków, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz przygotowywanie danych do sprawozdań w zakresie realizacji zadań, w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji,
  • powadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem dochodów budżetowych oraz dokonywanie czynności sprawdzających w ramach właściwości rzeczowej komórki w celu wyjaśnienia różnic figurujących na kartach kontowych, bądź w celu podjęcia przez wierzyciela stosownych czynności upominawczo – egzekucyjnych,
  • rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom, w celu realizacji zadań związanych
   z pozyskiwaniem dochodów budżetowych i samorządowych.

   

  Warunki pracy:

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  • praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

       Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • budynek wielopiętrowy,
  • w budynku znajduje się winda,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

               - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

   

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  Niezbędne

  • Wykształcenie: średnie

   

  • Pozostałe wymagania niezbędne:

          - umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres,

          - umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),

          - dokładność i systematyczność,

          - wnikliwość i rzetelność,

          - umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,

          - umiejętność rozmowy z trudnym klientem,

          - umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

          - znajomość przepisów ustaw podatkowych, w szczególności przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

   

  Wymagania dodatkowe:

      - wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys/CV i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w  zakresie 

       wykształcenia,

   

   

  Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 13kwietnia 2018r. 

  pod adresem:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

   61- 501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy SER/PWUS Poznań”

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,610 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 107.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji