Rekrutacja on-line

Referent ds. postepowań podatkowych

 • Praca
  Referent ds. postepowań podatkowych
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-15
  Numer oferty: 277-2018
  Wymagania:

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU
  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Referent
  ds. postępowań podatkowych
  w Dziale Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług
  w Urzędzie Skarbowym Poznań - Winogrady
  Liczba lub wymiar etatów: 1
  Miejsce wykonywania pracy: Poznań

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił
  powyżej 6%.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług,
  • orzecznictwo w zakresie kar porządkowych,
  • sporządzanie informacji, analiz z zakresu realizowanych zadań.
  Warunki pracy:
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  • praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • drzwi odpowiedniej szerokości,
  • konieczność przemieszczania się między budynkami,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  Niezbędne
  • Wykształcenie: średnie
  • Pozostałe wymagania niezbędne:
   znajomość przepisów prawa podatkowego,
   dokładność i systematyczność,
   wnikliwość i rzetelność,
   umiejętność pracy pod presją czasu,
   umiejętność pracy w zespole,
   komunikatywność,
   umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
   umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office.

  Wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys/CV i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
  • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  Dokumenty należy składać lub przesyłać do:
  15.03.2018 r.
  pod adresem:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy SPV – US Poznań-Winogrady”.

  Inne informacje:
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
  i BIP IAS Poznań.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje pod numerem 61 8270231

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji