Rekrutacja on-line

Referent ds. podatku akcyzowego i podatku od gier w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym Poznań - Nowe Miasto

 • Praca
  Referent ds. podatku akcyzowego i podatku od gier w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym Poznań - Nowe Miasto
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-09-06
  Numer oferty: 452-2018
  Wymagania:

  Nr 32766 referent ds. podatku akcyzowego i podatku od gier w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym Poznań-Nowe Miasto


  27.08.2018 07:11

  Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Status: Trwa

  Typ pracy: Służba cywilna

  Informacje szczegółowe

   

  Numer: Nr 32766
  Tytuł: Nr 32766 referent ds. podatku akcyzowego i podatku od gier w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym Poznań-Nowe Miasto
  Data publikacji: 27.08.2018 07:11
  Termin składania ofert: 6.09.2018 23:59

  Opis

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Referentds. podatku akcyzowego i podatku od gier

  w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto

  Liczba lub wymiar etatów:  3

  Miejsce wykonywania pracy: Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto, ul. Chłapowskiego 17/18, 60-965 Poznań

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  ·  Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w celu określenia należności podatkowej

  ·  Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań w celu doprowadzenia do realizacji tych zobowiązań

  ·  Sporządzanie informacji, sprawozdań , analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom na innych stanowiskach pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  ·         praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  ·         praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

       Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  ·         budynek pięciopiętrowy,

  ·         winda umożliwia wjazd na IV piętro

  ·         w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  ·         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  ·         narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  Wymagania niezbędne:

  ·           wykształcenie: średnie

  ·         znajomość przepisów prawa podatkowego i administracyjnego w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy

  ·         umiejętność interpretacji przepisów prawnych

  ·         dokładność i systematyczność

  ·         umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania  informacji

  ·         umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

  ·         wnikliwość i rzetelność

  ·         umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku

  Wymagania dodatkowe:

  ·         wykształcenie wyższe

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  ·         życiorys/CV i list motywacyjny,

  ·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

  ·         oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  ·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

  ·         kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

  ·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  ·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

  ·      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,

  ·      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia  06.09.2018 r.

  pod adresem:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto SPA-3"

   

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy
  w służbie cywilnej:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail:ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.   W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.   Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.   Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.   Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.   Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.   Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.   Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.   Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 87 30 376, 61 85 86 190.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni