Rekrutacja on-line

Referent ds.podatków

 • Praca
  Referent ds.podatków
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-03-25
  Numer oferty: 624-2019
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 44574 z dnia 15 marca 2019 r.

  Oferta do: 25 marca 2019

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: Nabór w toku

  Dyrektor poszukuje kandydatów/ kandydatek na stanowisko:

  Referent do spraw: podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatków majątkowych i sektorowych

  W Pierwszym Dziale Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

  Plac Cyryla Ratajskiego 5

  61-726 Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul.Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  • Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, w budynku znajduje się winda, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym 
  • Narzędzia pracy: komputer,drukarka,niszczarka,kserokopiarka, telefon

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach: podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w celu ustalenia lub określenia należności podatkowej
  • wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu doprowadzenia do realizacji tych zobowiązań
  • sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom innych stanowisk pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • wykształcenie: średnie
  • znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przepisów Ordynacja podatkowa.
  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe
  • przeszkolenie z obsługi programu komputerowego Biblioteka Akt, Poltax, SSP, SZD
  • dokładność i systematyczność
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych( edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
  • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku
  • umiejętność pracy pod presją czasu

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • CV i list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • dokumenty należy złożyć do: 25 marca 2019 r.
  • decyduje data: stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • miejsce składania dokumentów: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań z dopiskiem "oferta pracy - PWUS Poznań SPV-1"

  DANE OSOBOWE- KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail:kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3086,27 zł brutto(wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, listu motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 22 54 630

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji