Rekrutacja on-line

Referent ds. obsługi bezpośredniej

 • Praca
  Referent ds. obsługi bezpośredniej
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-08-20
  Numer oferty: 441-2018
  Wymagania:
  • Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   Ogłoszenie o naborze nr 31994 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

    

   Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

   referent 

   do spraw: obsługi bezpośredniej

   w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

    

   Miejsce wykonywania pracy :

   Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu 

   Plac Cyryla Ratajskiego 5

   61-726 Poznań

    

   Adres urzędu:

   Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   ul. Dolna Wilda 80 A

   61-501 Poznań

    

   Warunki pracy:

   Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :

   -praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu

   -praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie 

   Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

   - budynek wielopiętrowy

   - w budynku znajduje się winda

   - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

   -narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

   Zakres zadań:

   - zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika, w tym udzielanie informacji podatkowych, w celu ułatwienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych

   - przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych, wniosków i informacji i innych dokumentów, w tym w postaci elektronicznej, w celu monitorowania poprawności realizacji obowiązków podatkowych

   - wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów, w celu zapewnienia kompletności i aktualizacji baz danych

   Wymagania niezbędne:

   - wykształcenie średnie

   - znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

   - posiadanie obywatelstwa polskiego

   - korzystanie z pełni praw publicznych

   - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Wymagania dodatkowe:

   - dokładność i systematyczność 

   - umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytor tekstu , arkusze kalkulacyjne , programy do prezentacji) 

   - umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku

   - umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

   Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

   - życiorys/CV i list motywacyjny

   - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia 

   - oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór DZ. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

   - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

   - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

   - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

   - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

   - Dokumenty należy złożyć do: 20 sierpnia 2018

   - Decyduje data  stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

   - Miejsce składania dokumentów:

   Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

   ul. Dolna Wilda 80 A

   61-501 Poznań

   z dopiskiem "oferta pracy PWUS Poznań SOB"

    

   DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

   Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej: 

   Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

   1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

   2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

   3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

   5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
   z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

   6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

   7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

   8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

   9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
   w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

   10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

   gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

    

   INNE INFORMACJE:

   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

   Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

   Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

   Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

   O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

   Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

   Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

   Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

   http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

   Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

   Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

   Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 85 86 107

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji