Rekrutacja on-line

Referent ds. obsługi bezpośredniej

 • Praca
  Referent ds. obsługi bezpośredniej
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-07-06
  Numer oferty: 406-2018
  Wymagania:

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

  Referent

  ds. obsługi bezpośredniej

  w Referacie Obsługi Bieżącej

  w Urzędzie Skarbowym Poznań- Winogrady

  Liczba lub wymiar etatów: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Poznań

  W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosił powyżej 6 %

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • zapewnienie obsługi podatnika i płatnika w zakresie udzielania informacji podatkowych,
  • przyjmowanie składanych : deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  • praca w pomieszczeniach biurowych

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • drzwi odpowiedniej szerokości,
  • konieczność przemieszczania się między budynkami,
  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiajacych pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
  • narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

  Niezbędne:

  • Wykształcenie: średnie
  • Pozostałe wymagania niezbędne: znajomość przepisów prawa podatkowego

  Wymagania dodatkowe:

  • dokładność i systematyczność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • odporność na stres,
  • umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office,
  • umiejętność pracy w zespole 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz.U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r., 
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  • brak

  Dokumenty należy składać lub przesłać do : 06.07.2018 r.

  pod adresem:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań 

  z dopiskiem „oferta pracy SOB1 – US Poznań-Winogrady”.

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy
  w służbie cywilnej:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
  w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 A, 61-501 Poznań (nr tel. 61 858-61-00, adres:
  e-mail:ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.   W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.   Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.   Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.  Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.  Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.  Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.  Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze do korpusu służby cywilnej.

  10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

   

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, list motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy
  w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
  i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 82 70 222, 61 82 70 154.

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji