Rekrutacja on-line

Referent ds. obsługi bezpośredniej

 • Praca
  Referent ds. obsługi bezpośredniej
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-30
  Numer oferty: 306-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Ogłoszenie o naborze nr 24115 z dnia 19 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r
  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
  referent
  do spraw: obsługi bezpośredniej
  w Referacie Obsługi Bieżącej w Urzędzie Skarbowym Poznań - Winogrady


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań
  Urząd Skarbowy Poznań - Winogrady
  ul. Z. Wojciechowskiego 3/5
  60-685 Poznań
  ADRES URZĘDU:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61-501 Poznań


  WARUNKI PRACY
  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  - praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - drzwi odpowiedniej szerokości,
  - konieczność przemieszczania się między budynkami,
  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon


  ZAKRES ZADAŃ
  zapewnienie obsługi podatnika i płatnika w zakresie udzielania informacji podatkowych, przyjmowanie składanych: deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów,
  wydawanie zaświadczeń, wprowadzenie do systemu informatycznego danych szczegółowych z deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów,


  WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  Wykształcenie: średnie
  Znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy
  Wysoka kultura osobista
  Umiejętność analitycznego myślenia
  Umiejętność pracy w zespole.
  Umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office.
  Odporność na stres
  Posiadanie obywatelstwa polskiego
  Korzystanie z pełni praw publicznych
  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  WYMAGANIA DODATKOWE
  Wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
  Życiorys/CV i list motywacyjny
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata


  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Dokumenty należy złożyć do: 30 marca 2018 r.
  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80 A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem: Oferta pracy SOB1 – US Poznań-Winogrady


  INNE INFORMACJE:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wpoznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8270 222, 61 82 70 154

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji