Rekrutacja on-line

Referent ds. identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników

 • Praca
  Referent ds. identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-27
  Numer oferty: 302-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 24117 z dnia 16 marca 2018 r. termin do 27 marca 2018 r.

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  do spraw: identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników

  w Dziale Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników w Urzędzie Skarbowym

  Poznań-Jeżyce

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań- Jeżyce

  ul. Strzelecka 2/6

  61-726 Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  ·- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - budynek wielopiętrowy,

  - w budynku znajduje się winda,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz

  głuchoniemym,

  - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

   

  ZAKRES ZADAŃ

  Prowadzenie ewidencji podatników i płatników m.in. poprzez ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, w celu zapewnienia kompletnej i rzetelnej bazy danych rejestracyjnych

  Rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE w celu zapewnienia aktualnej bazy danych

  Prowadzenie analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się, prowadzenie postępowań w sprawach odmowy nadania NIP, uchylenia NIP z urzędu oraz unieważnienia NIP w celu zapobiegania oszustwom podatkowym

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  Wiedza z zakresu obowiązujących przepisów podatkowych obowiązujących na stanowisku pracy i

  umiejętność ich interpretowania

  Umiejętność analitycznego myślenia oraz kojarzenia faktów

  Odporność na stres (opanowanie w sytuacjach trudnych)

  Komunikatywność, wnikliwość, rzetelność

  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i informatycznych.

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne

  Przeszkolenie z zakresu obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku tj. BIBLIOTEKA AKT, SZD, SSP, POLTAX, SERCE, KORRP

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 27 marca 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy US Jeżyce- SKI”

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronieBIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowejwpoznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo oterminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 199

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji