Rekrutacja on-line

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających oraz wymiany informacji międzynarodowej

 • Praca
  Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających oraz wymiany informacji międzynarodowej
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-03-27
  Numer oferty: 304-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 24079 z dnia 16 marca 2018 r. termin do 27 marca 2018

  Ilość etatów 2

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  do spraw: ds. czynności analitycznych i sprawdzających oraz wymiany informacji międzynarodowej

  w Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji

  Międzynarodowych w Urzędzie Skarbowym Poznań-Grunwald

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań - Grunwald

  ul. Smoluchowskiego 1

  60 - 179 Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy :

  - budynek dwupiętrowy,

  - brak wind, pierwsze piętro,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

   

  ZAKRES ZADAŃ

  Pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujące typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postępowań podatkowych, w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków podatkowych.

  Dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych.

  Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz  zapewnienia realizacjizadańwłasnejkomórki i innych komórek organizacyjnych.

  Realizacja zadań w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu wymiany informacji podatkowych.

  Obsługa systemów wymiany informacji podatkowych w celu analizy zawartych w nich informacji.

  Analiza informacji dostępnych w ramach wymiany informacji podatkowych, w tym w systemach

  informatycznych wspomagających wymianę informacji i międzynarodową współpracę w sprawach

  podatkowych w celu skutecznego dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności

  pieniężnych.

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  Znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji.

  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i informatycznych.

  Komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres. umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,

  Wnikliwość, rzetelność.

  umiejętność współpracy w zespole,

  dokładność i systematyczność,

  umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na jej podstawie decyzji,

  umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, ekonometrycznym lub studia

  podyplomowe z obszaru objętego właściwością komórki organizacyjnej.

  Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym

  stanowisku lub obsługi programów komputerowych BIBLIOTEKA AKT, POLTAX, VIES oraz WAIPB.

  Znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie transakcji międzynarodowych oraz przepisów dotyczących opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą.

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 27 marca 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy US Poznań-Grunwald SKA-2"

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowejwpoznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 6644064.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji