Rekrutacja on-line

Referent ds czynności analitycznych i sprawdzających

 • Praca
  Referent ds czynności analitycznych i sprawdzających
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-07-02
  Numer oferty: 407-2018
  Wymagania:

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

  Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko: 

  Referent

  w Pierwszym Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1) w Pierwszym Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Poznaniu

  Liczba lub wymiar etatu:

  Liczba stanowisk pracy : 1

  Miejsce wykonywania pracy: Poznań

  Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu

  Plac Cyryla Ratajskiego 5

  61-726 Poznań

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest  wyższy niż 6%

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • pozyskiwanie i analizowanie informacji mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujących typowaniem podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających
   i postępowań podatkowych w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników i płatników z obowiązków podatkowych,
  • dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz badanie zasadności zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych,
  • przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych systemach informatycznych Urzędu, w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych.

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - budynek wielopiętrowy,

  - w budynku znajduje się winda,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

   

  Wymagania niezbędne:

  Wykształcenie:   średnie

  Pozostałe wymagania niezbędne:

  - znajomość przepisów prawa podatkowego w szczególności znajomość  ustawy Ordynacji podatkowej, ustawy
   o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Wymagania dodatkowe:

  - wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, informatycznym, ekonometrycznym lub podyplomowe z obszaru objętego

     właściwością komórki organizacyjnej,

  - przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku

    (POLTAX, Biblioteka Akt),

  -  dokładność i systematyczność,

  - umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),

  - umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,

  - umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  - Życiorys/CV i list motywacyjny

  - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  - Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

  - Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  Termin składania dokumentów:  02 lipca 2018 roku

  Miejsce składania dokumentów: 

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań z dopiskiem  „oferta pracy – PWUS Poznań SKA-1”.

   

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-     501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail:ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

  Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,610 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

   

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Konieczność opatrzenia własnym podpisem cv, list motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej - w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM

  i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 107

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni