Rekrutacja on-line

Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających

 • Praca
  Referent ds. czynności analitycznych i sprawdzających
  Pracodawca: , Poznań - Nowe Miasto
  Termin składania dokumentów: 2018-04-30
  Numer oferty: 347-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 25739 z dnia 18 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018r . Ilość ETATÓW 1

   

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  do spraw: czynności analitycznych i sprawdzających

  w Czwartym Referacie Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym Poznań-

  Nowe Miasto

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto

  ul. Chłapowskiego 17/18

  60-965 Poznań

   

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki pracy:

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  · praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  · praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  · budynek pięciopiętrowy,

  · winda umożliwia wjazd na IV piętro,

  · w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,

  · brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  · narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

   

  ZAKRES ZADAŃ

  Pozyskiwanie i analiza informacji mogące mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego, skutkujące typowanie podmiotów do kontroli, czynności sprawdzających i postepowań podatkowych w celu stwierdzenia prawidłowego i terminowego wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych

  Dokonywanie czynności sprawdzających w celu weryfikacji terminowości i prawidłowości rozliczeń podatkowych przez podatników i płatników oraz bada zasadność zwrotu i nadpłaty podatku, w celu niedopuszczenia do nieuzasadnionego pobrania środków budżetowych

  Przetwarzanie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych w systemach informatycznych Urzędu w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych oraz zapewnienia realizacji zadań własnej komórki i innych komórek organizacyjnych

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i informatycznych.

  Zdolność logicznego i analitycznego myslenia oraz kojarzenia faktów.

  Znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji.

  Komunikatywność, umiejętność pracy pod presja czasu, odpormność na stres.

  Wnikliwość, rzetelność.

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ekonometryczne lub podyplomowe we wskazanym obszarze

  doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej

  Przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku.

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem "oferta pracy Urząd Skarbowy Poznań - Nowe Miasto SKA-4"

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu. Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie lub mailowo powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8730 410, 61 8586 190

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji