Rekrutacja on-line

Referent do spraw funduszu socjalnego i czasu pracy

 • Praca
  Referent do spraw funduszu socjalnego i czasu pracy
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-12-10
  Numer oferty: 536-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 38843 z dnia 30 listopada 2018 r.

  Oferta ważna do 10 grudnia 2018 r.

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  Referent

  do spraw: funduszu socjalnego i czasu pracy

  w Czwartym Dziale Kadr i Szkoleń (IZK5) W Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu

   

  Miejsce wykonywania pracy: Poznań

  Adres Urzędu:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca administracyjno-biurowa,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon),

  - oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym,

  - praca jednozmianowa w porze dziennej.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  - nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe, obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich.

   

  ZAKRES ZADAŃ

  - prowadzenie obsługi i weryfikacja elektronicznych zwolnień lekarskich;

  - sprawdzenie i kontrolowanie pod względem merytorycznym poleceń wyjazdów służbowych oraz rejestracja wydatków związanych z poleceniami wyjazdów służbowych w systemie Szafin;

  - nadzorowanie prawidłowości działania aplikacji do obsługi wniosków urlopowych w tym wprowadzanie zmian, wiązanie profili i aktualizacja użytkowników (dot. wszystkich użytkowników programu we wszystkich jednostkach składowych Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)

  - przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu czasu pracy, ZFŚS oraz wydatków strukturalnych;

  - wystawianie legitymacji służbowych pracownikom oraz funkcjonariuszom.

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  - wykształcenie: średnie

  - znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ZFŚS, przepisów w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych oraz przepisów wykonawczych,

  - umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,

  - umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - komunikatywność,

  - odporność na stres,

  - asertywność,

  - posiadanie obywatelstwa polskiego,

  - korzystanie z pełni praw publicznych,

  - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  WYMAGANIA DODATKOWE

  - doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w obszarze kadrowym, w administracji publicznej

  - znajomość programów komputerowych: Word, Excel

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  - życiory/ CV i list motywacyjny

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  - oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1.08.1972 r.

  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

  - oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  - oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

  - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  - dokumenty należy złożyć do 10 grudnia 2018 r.

  - decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  - miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem "oferta pracy - referent ds. funduszu socjalnego oraz czasu pracy - IZK5"

   

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Klauzula informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej: 

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul.  Dolna Wilda  80 A,  61-501 Poznań  (nr tel. 61 858-61-00, adres e-mail: ias@wp.mofnet.gov.pl).

  2.     W IAS w Poznaniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 61 858 6173 lub adresem e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl.

  3.     Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  4.     Informacja o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie prawa.

  5.     Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej 
  z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

  6.     Podstawą przetwarzania danych są przepisy Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz stosownych przepisów wykonawczych.

  7.     Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia naboru, w którym bierze Pani/Pan udział. Dane dotyczące adresu e-mail i numeru telefonu będą wykorzystane do przekazania Pani/Panu informacji dotyczącej naboru.

  8.     Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  9.     Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 
  w procesie naboru, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata naborze do korpusu służby cywilnej.

  10.   Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  11.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  12.   Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.

  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIS IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 61 8586123, 61 8586132

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji