Rekrutacja on-line

Referent do spraw: egzekucji administracyjnej i likwidacji towarów w Dziale Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

 • Praca
  Referent do spraw: egzekucji administracyjnej i likwidacji towarów w Dziale Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-04-25
  Numer oferty: 340-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 25568 z dnia 14 kwietnia 2018 r. obowiązuje do 25.04.2018r.

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  do spraw: egzekucji administracyjnej i likwidacji towarów

  w Dziale Egzekucji Administracyjnej i Likwidacji Towarów w Urzędzie Skarbowym Poznań-Wilda

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  Urząd Skarbowy Poznań-Wilda

  ul. Dolna Wilda 80 B

  61-501 Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  WARUNKI PRACY

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

  -oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym

  -praca jednozmianowa w porze dziennej

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  - nowoczesny budynek wielokondygnacyjny klasy A przystosowany dla osób niepełnosprawnych: winda, toaleta, miejsce parkingowe

  - obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. W gmachu korytarze są pozbawione progów, umożliwiają swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich

   - narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  ZAKRES ZADAŃ

  Przygotowywanie projektów pism i postanowień organu egzekucyjnego w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

  Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, w tym egzekucji z nieruchomości

  Zabezpieczania należności pieniężnych

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  Wiedza z zakresu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego obowiązujących na stanowisku pracy i umiejętność ich interpretowania

  Umiejętność pracy w zespole

  Komunikatywność

  Zdolność analitycznego myślenia

  Umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe o profilu administracyjnym, ekonomicznym, prawniczym

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 25 kwietnia 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy US Wilda SEE”

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej

  w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:

  http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych

  etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 8586 219, 61 8328 866.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji