Rekrutacja on-line

Referent

 • Praca
  Referent
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-05-21
  Numer oferty: 376-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 26910 z dnia 11 maja 2018 do 21 maja 2018 r. 3 stanowiska

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referent

  do spraw: podatku akcyzowego i podatku od gier

  w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:                                       ADRES URZĘDU:

  Poznań                                                                                 Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto                                      ul. Dolna Wilda 80 A

  ul. Chłapowskiego 17/18                                                         61-501 Poznań

  60-965 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  • praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Miejsce i otoczenie organizacyjno -techniczne stanowiska pracy

  • budynek pięciopiętrowy,

  • winda umożliwia wjazd na IV piętro

  • w budynku jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

  • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  • narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

  ZAKRES ZADAŃ

  Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin w celu określenia należności podatkowej

  Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań w celu doprowadzenia do realizacji tych zobowiązań

  Sporządzanie informacji, sprawozdań , analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu przekazania pracownikom na innych stanowiskach pracy w Urzędzie oraz zewnętrznym podmiotom uprawnionym

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: średnie

  Znajomość przepisów prawa podatkowego i administracyjnego w zakresie zadań realizowanych na

  stanowisku pracy

  Umiejętność interpretacji przepisów prawnych

  Dokładność i systematyczność,

  Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji

  Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

  Wnikliwość i rzetelność

  Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 21 maja 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem „oferta pracy Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto SPA-3”

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie wynosi 3016,88 zł (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 61 8586 190, 61 8730 376

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji