Rekrutacja on-line

Praktykant

 • Praktyki
  Praktykant
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-02-28
  Numer oferty: 581-2019
  Wymagania:

  Oferta – Praktyki studenckie

  (syg. dot. Kd – 111 – 3/19)

  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

  Al. Marcinkowskiego 32

  61-745 Poznań

   

  Dyrektor Sądu Rejonowego

  Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

  Poszukuje kandydatów na praktyki absolwenckie

   

  Praktyki  absolwenckie  realizowane  są  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  17  lipca  2009  r.  o  praktykach absolwenckich (Dz.U.2018.1244).

   

  Oferta  kierowana  jest  do  absolwentów  szkół  średnich  i  wyższych,  którzy  nie  ukończyli  30  roku  życia  i  spełniają następujące wymagania:

  1. posiadają  min.  wykształcenie  średnie  (zdany  egzamin  maturalny)  lub wykształcenie  wyższe  ukończone uzyskaniem tytułu zawodowego,

  2. mają pełną zdolność do czynności prawnych,

  3. nie  byli  karani  za  przestępstwo  lub  przestępstwo  skarbowe  (przeciwko  kandydatowi  nie  może  być  również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),

  4. posiadają umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

  5. cechują się komunikatywnością i wysokim poziomem kultury osobistej.

   

  Zakres zadań wykonywanych w ramach umowy o praktykę absolwencką:

  Wykonywanie czynności  administracyjno  – biurowych polegających m.in.  na  rozpisywaniu  terminów, redagowaniu pism, sporządzaniu zestawień, przygotowywaniu  wokand,  odnotowywaniu  spraw  w  odpowiednich  urządzeniach ewidencyjnych, przyjmowaniu, odnotowywaniu i wysyłaniu korespondencji, itp.

  Zapotrzebowanie  na  praktykę  absolwencką  obejmuje:  wydziały  cywilne,  wydziały  karne,  wydział  rodzinny i nieletnich, wydziały gospodarcze, oddział administracyjny, oddział finansowy, odział kadr Sądu.

   

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  1. podanie i CV,

  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w przypadku osób studiujących dodatkowo zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu studenta),

  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik link)

   

  Z kandydatem zawarta zostanie umowa o praktykę absolwencką, która określa:

  1. rodzaj pracy (wykonywanie czynności administracyjno – biurowych w sekretariacie wydziału / w oddziale),

  2. okres odbywania praktyki (max. 3 m-ce),

  3. . tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki (max. 8  godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),

  4. wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego - 1900 zł /brutto/.

   

  Uwaga:

  W przypadku osób studiujących – kontynuowanie nauki nie może kolidować z wykonywaniem czynności w ramach umowy o praktykę absolwencką (poniedziałek – piątek: 7:30-15:30).

   

  Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61  - 745 Poznań  lub  złożyć  bezpośrednio  w  Oddziale  Kadr  Sądu  Rejonowego  Poznań Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32,  pokój 234.

  Z wybranymi na praktykę absolwencką kandydatami – skontaktujemy się telefonicznie.

   

  Dokumentacja złożona w celach rekrutacyjnych, w przypadku braku angażu,  przechowywana będzie przez okres 6 miesięcy licząc od daty jej złożenia. W przypadku nie odebrania złożonej dokumentacji, po upływie tego okresu - dokumenty ulegają zniszczeniu.

  Uwaga! Przy składaniu dokumentów proszę załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej)

  Oferty złożone bez wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą niszczone.

   

   

   

  …………………………., dnia………………………………roku

   

   

  ZGODA

   

   

  Ja, niżej podpisany/-a ……………………………………………………………………………………………….………………… (imię

   i  nazwisko),  posiadający/-a  legitymujący/-a  się  …………………………………………….………………………………..

  numer……………………………………………………………………… (rodzaj i numer dokumentu tożsamości)*

  wyrażam  dobrowolną  zgodę na  przetwarzanie przez Sąd   Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

  w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32,  61  – 745 Poznań  moich  następujących  danych osobowych:……………………

  ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…

  ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. 

   

  (należy  wskazać kategorie danych osobowych objętych zgodą, np.: imię, nazwisko, adres do korespondencji,

  adres e- mail,  itp.),  w  następujących celach: ……………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

  ……………………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………

   (należy wskazać cel przetwarzania danych objęty zgodą, np. w celu udziału w planowanych przyszłych

   rekrutacjach  przeprowadzanych  przez  tutejszy  Sąd). Brak  zgody  uniemożliwi  realizację  celów wskazanych

  w treści niniejszej zgody. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana przez Pana/ Panią.

   

  Oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  klauzulą  informacyjną  sporządzoną  na  podstawie  art.  13 Rozporządzenia

  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych 

  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz 

  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie

   danych  lub  RODO) zamieszczoną  pod  adresem: www.poznan-nowemiasto.sr.gov.pl,  zakładka Informacje dla i

  nteresantów / Ochrona danych osobowych.

   

   

   

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji