Rekrutacja

Oskarżyciel skarbowy

 • Praca
  Oskarżyciel skarbowy
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2018-05-07
  Numer oferty: 354-2018
  Wymagania:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 26043 z dnia 23 kwietnia 2018 r. oferta ważna do 7 maja 2018 r.

  Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  oskarżyciel skarbowy

  do spraw: postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

  w Wieloosobowym Stanowisku Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym Poznań -

  Winogrady

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:           

  Poznań                                                                

  Urząd Skarbowy Poznań – Winogrady              

  ul. Z. Wojciechowskiego 3/5                             

  60-685 Poznań

   

  ADRES URZĘDU:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

   

  WARUNKI PRACY

  - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,

  - praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

  - toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  - drzwi odpowiedniej szerokości,

  - konieczność przemieszczania się między budynkami,

  - praca w terenie,

  - reprezentowanie urzędu przed sądem,

  - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

  narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon

   

  ZAKRES ZADAŃ

  prowadzenie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz dochodzeń w sprawach

  określonych w ustawie o rachunkowości,

  sporządzanie i wnoszenie aktów oskarżenia do sądu a także popieranie ich przed sądem,

  opracowywanie i wnoszenie zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia,

  prowadzenie postępowań mandatowych zgodnie z przepisami ustawy Kodeks karny skarbowy.

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: wyższe prawnicze

  doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji skarbowej

  Znajomość przepisów prawa podatkowegoo

  Znajomość Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania karnego

  Dokładność i systematyczność

  Umiejętność dokonywania analizy dostępnych informacji i podejmowania na tej podstawie decyzji

  Umiejętność pracy pod presją czasu

  Umiejętność interpretacji przepisów prawnych

  Odporność na stres

  Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji.

  Umiejętność obsługi komputera oraz Pakietu Office

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

   

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

   

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 07 maja 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  ul. Dolna Wilda 80 A

  61-501 Poznań

  z dopiskiem: Oferta pracy SKK – US Poznań-Winogrady

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

  Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM i BIP IAS Poznań. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 82 70 142

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji