Rekrutacja on-line

Młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej

 • Praca
  Młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej
  Pracodawca: , Poznań
  Termin składania dokumentów: 2019-02-22
  Numer oferty: 587-2019
  Wymagania:

  POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ W IZBIE ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W POZNANIU

   

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poiznaniu informuje, że istnieje możliwość składania aplikacji do Służby Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, do komórek organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, wykonujących czynności realizacyjne, na stanowiskomłodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej.

   

  Ustawowe warunki, których spełnienie jest konieczne do pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej:

  Funkcjonariuszem może być osoba, która:

  • Posiada wyłącznie obywatelstwo polskie
  • Korzysta z pełni praw publicznych
  • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • Posiada wykształcenie co najmniej średnie
  • Posiada nieposzlakowaną opinię
  • Legitymuje się stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie służby na stanowiskach specjalistycznych w Służbie Celno-Skarbowej
  • Daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  Jednocześnie zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2018 r., poz. 508 ze zm.) służbę może pełnić osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa wymienionych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) ani nie była ich współpracownikiem. Oświadczenie dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

  Dodatkowe preferencje:

  • prawo jazdy kategorii B
  • uprawnienia instruktora sztuk walki
  • spostrzegawczość
  • dyspozycyjność
  • odporność na stres

  Stanowisko służbowe, na które prowadzone jest postępowanie, jego kategoria i zakres zadań służbowych wykonywanych na tym stanowisku:

  młodszy specjalista Służby Celno-Skarbowej w Wielkopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym (10 etatów; kategoria stanowisk specjalistycznych);

  istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych stanowisk służbowych w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy

  Do szczegółowego zakresu obowiązków na stanowisku pracy należy:

  1. wykonywanie kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3 ustawy
  2. rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w:

  a)      art. 53 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506)

  b)      art. 116-118 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)

  c)       art. 183 par 2 i 4-6, w przypadku czynów, o których mowa w art. 183 par. 2, 4 i 5 Kodeksu Karnego

  d)      art. 244 Kodeksu karnego, w zakresie niestosowania się do zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych

  e)      art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410, z późn. zm.)

  f)       art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

  g)      art. 12a, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 103, z późn. zm.)

  h)      art. 109 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)

  i)        art. 128, art. 131 pkt 4 w zakresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 2, oraz art. 131 pkt 10 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)

  j)        art. 55, art. 57, art. 61 i art. 66 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 22, z późn. zm.)

  k)      art. 41, art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 822)

  l)        art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U/ poz. 669)

  m)    art. 258, art. 270, art. 271, art. 273 oraz w art. 286 par. 1 Kodeksu karnego

  1. zapewnianie ochrony fizycznej i technicznej osobom zatrudnionym albo pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych KAS, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, organom i instytucjom państwowym
  2. realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia
  3. prowadzenie magazynu broni i amunicji
  4. zatrzymywanie i przeszukiwanie osób, zabezpieczenie rzeczy oraz przeszukiwanie  lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc, bagażu, ładunku, środków przewozowych i statków w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postepowania karnego
  5. zatrzymywanie i przeszukiwanie urządzeń zawierających dane informatyczne lub systemów informatycznych, w zakresie danych przechowywanych w tych urządzaniach lub systemach albo na nośnikach, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego
  6. konwój, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. C-g ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628, z późn. zm.)
  7. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe
  8. obsługa urządzeń RTG
  9. wykonywanie zadań z zakresu informatyki śledczej, niewymagających zastosowania złożonych narzędzi informatycznych, w tym pozyskiwanie i zabezpieczania dowodów cyfrowych
  10. szkolenie w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, technik i taktyk interwencji
  11. współpraca z innymi izbami, służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości KAS
  12. wykonywanie następujących zadań:

  a)      dokonywanie oględzin

  b)      zabezpieczanie zebranych dowodów

  c)       sporządzanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, fotografowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych

  d)      nakładanie zamknięć  urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe

  e)      przeprowadzanie rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych , w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych

  f)       konwoje i strzeżenia towarów

  g)      kontroli przesyłek pocztowych

  h)      wykonywanie kontroli ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128)

  i)        zatrzymywanie i kontrolowanie statków w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66) i ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z późn. zm.)

  j)        wykonywanie kontroli na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708)

  k)      wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie art. 26 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708)

   

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • kwestionariusz osobowy:

  dostępny na stronie internetowej: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/wielkopolski-urzad-celno-skarbowy-w-poznaniu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  • kopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  • kopii świadectw pracy ze wszystkich poprzednich miejsc zatrudnienia (służby/pracy) o ile kandydat pozostawał w stosunku pracy/służby lub oświadczenie kandydata o braku powyższego wraz z uzasadnieniem
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.):

  dostępne na stronie internetowej: http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/wielkopolski-urzad-celno-skarbowy-w-poznaniu/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

   

  Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne (bez wymaganych dokumentów i oświadczeń) lub z nieprawidłowo wypełnionym kwestionariuszem osobowym oraz optrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

   

  Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z następujących etapów:

  • złożenie kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu
  • test wiedzy
  • test sprawności fizycznej
  • test psychologiczny i kompetencyjny
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej
  • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby
  • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych

  Do postepowania kwalifikacyjnego nie może przystąpić kandydat do służby w Służbie Celno-Skarbowej, zwany dalej „kandydatem”, który w poprzednim postepowaniu z testu psychologicznego uzyskał wynik poniżej przeciętnej, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu nie upłynął rok.

  Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz o kandydatach, a także o nawiązaniu stosunku służbowego, nie podlegają upowszechnianiu i udostępnianiu.

  Podstawa prawna:

  1)      Art. 151, 152, 153 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji  Skarbowej (Dz. U. 2018 r. poz. 508 ze zm.)

  2)      Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celno-Skarbowej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 449)

   

  Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać w terminie do 22.02.2019 r. na adres:

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Trzeci Dział Kadr i Szkoleń

  ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

   

  lub osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu pod adresem:

   

  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

  Trzeci Dział Kadr i Szkoleń

  ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu – komórki realizacji”

   

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.

nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mieszko mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3

Bądź bliżej spraw Uczelni

Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji